Thời khoá biểu HK2_Khối 6_Áp dụng từ 26/02/2024

Thứ bảy - 24/02/2024 11:50
THỨ TIẾT 6A1
(Lộc)
6A2
(Duyên)
6A3
(Mai_V)
6A4
(Lên)
6A5
(Ng_Nhung)
6A6
(Chính)
6A7
(Nhiên)
6A8
(Thảo)
6A9
(Long)
6A10
(Nam)
6A11
(P_Nga)
6A12
(Quân)
2 1 CNghệ - Lộc Toán - Tuấn Anh - Phụng Văn - Mai_V HĐTN_HN - Ng_Nhung HĐTN_HN - Chính HĐTN_HN - Nhiên Toán - Thảo GDĐP - Long Văn - Nam CNghệ - Phúc_H Anh - P_Nga
2 KHTN - Lộc HĐTN_HN - Duyên Anh - Phụng Văn - Mai_V GDĐP - Ng_Nhung T.Dục - Chính Toán - Tuấn Anh - Nhiên HĐTN_HN - Long GDĐP - Nam T.Dục - Quân KHTN - Phúc_H
3 KHTN - Lộc HĐTN_HN - Duyên HĐTN_HN - Mai_V Toán - Lên Anh - Phụng Anh - Nhiên Toán - Tuấn T.Dục - Chính HĐTN_HN - Long HĐTN_HN - Nam KHTN - Phúc_H GDĐP - Quân
4 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
3 1 Toán - Trung Anh - B_Nga CNghệ - Lộc Anh - Phụng Văn - Lan Anh - Nhiên KHTN - Le_Dung GDCD - Tuyết Văn - Hằng Anh - P_Nga Toán - Sang L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD
2 HĐTN_HN - Lộc Văn - Hằng T.Dục - Duyên GDCD - Tuyết Toán - Phương KHTN - Thu GDĐP - Nhiên Văn - Ph­ương_V KHTN - Le_Dung L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD HĐTN_HN - P_Nga CNghệ - Phúc_H
3 T.Dục - Duyên Văn - Hằng L.Sử-Đ.Lý - Thảo_SD CNghệ - Lộc Toán - Phương KHTN - Thu Anh - Nhiên Văn - Ph­ương_V Toán - Thảo L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD KHTN - Phúc_H Anh - P_Nga
4 Văn - Hằng KHTN - Lộc Toán - Lên L.Sử-Đ.Lý - Thảo_SD GDCD - Tuyết Toán - Phương Văn - Ph­ương_V L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD Toán - Thảo KHTN - Phúc_H Anh - P_Nga Toán - Sang
5 Văn - Hằng T.Dục - Duyên KHTN - Lộc Toán - Lên KHTN - Thu Toán - Phương Văn - Ph­ương_V KHTN - Le_Dung L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD KHTN - Phúc_H GDCD - Tuyết Toán - Sang
4 1 Toán - Trung Anh - B_Nga KHTN - Lộc Văn - Mai_V Anh - Phụng L.Sử-Đ.Lý - Mai_S HĐTN_HN - Nhiên HĐTN_HN - Thảo GDCD - Tuyết Anh - P_Nga Văn - Khang L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD
2 KHTN - Lộc GDCD - Tuyết HĐTN_HN - Mai_V L.Sử-Đ.Lý - Thảo_SD Toán - Phương L.Sử-Đ.Lý - Mai_S Văn - Ph­ương_V KHTN - Le_Dung L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD Toán - Sang Anh - P_Nga T.Dục - Quân
3 L.Sử-Đ.Lý - Thảo_SD KHTN - Lộc GDĐP - Mai_V KHTN - Nhài Toán - Phương GDCD - Tuyết L.Sử-Đ.Lý - Mai_S L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD KHTN - Le_Dung Văn - Nam Toán - Sang HĐTN_HN - Quân
4 L.Sử-Đ.Lý - Thảo_SD CNghệ - Lộc Văn - Mai_V KHTN - Nhài L.Sử-Đ.Lý - Mai_S Toán - Phương Anh - Nhiên Toán - Thảo KHTN - Le_Dung Văn - Nam GDĐP - P_Nga HĐTN_HN - Quân
5 GDĐP - Lộc L.Sử-Đ.Lý - Thảo_SD Văn - Mai_V T.Dục - Duyên L.Sử-Đ.Lý - Mai_S Toán - Phương KHTN - Le_Dung Văn - Ph­ương_V Anh - Nhiên HĐTN_HN - Nam L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD Văn - Khang
5 1 Toán - Trung Toán - Tuấn GDCD - Tuyết Văn - Mai_V Anh - Phụng CNghệ - Lộc Anh - Nhiên KHTN - Le_Dung Văn - Hằng Toán - Sang L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD KHTN - Phúc_H
2 Toán - Trung KHTN - Lộc Văn - Mai_V Anh - Phụng HĐTN_HN - Ng_Nhung GDĐP - Chính GDCD - Tuyết Anh - Nhiên KHTN - Le_Dung T.Dục - Long Toán - Sang KHTN - Phúc_H
3 HĐTN_HN - Lộc Văn - Hằng Văn - Mai_V Anh - Phụng KHTN - Thu HĐTN_HN - Chính Toán - Tuấn Anh - Nhiên T.Dục - Long Văn - Nam Toán - Sang GDCD - Tuyết
4 SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến
5 SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến SHDC_Yến
6 1 Anh - B_Nga L.Sử-Đ.Lý - Thảo_SD Anh - Phụng GDĐP - Lên CNghệ - Lộc L.Sử-Đ.Lý - Mai_S CNghệ - Chi KHTN - Le_Dung Văn - Hằng Toán - Sang L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD Văn - Khang
2 KHTN - Lộc L.Sử-Đ.Lý - Thảo_SD Toán - Lên KHTN - Nhài KHTN - Thu Văn - Lan L.Sử-Đ.Lý - Mai_S CNghệ - Chi Văn - Hằng L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD Anh - P_Nga Văn - Khang
3 Văn - Hằng KHTN - Lộc Toán - Lên KHTN - Nhài KHTN - Thu Văn - Lan KHTN - Le_Dung L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD Toán - Thảo CNghệ - Chi Văn - Khang Anh - P_Nga
4 Văn - Hằng GDĐP - Duyên KHTN - Lộc Toán - Lên Văn - Lan KHTN - Thu KHTN - Le_Dung Toán - Thảo L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD Anh - P_Nga Văn - Khang KHTN - Phúc_H
5 L.Sử-Đ.Lý - Thảo_SD Văn - Hằng KHTN - Lộc HĐTN_HN - Lên Văn - Lan KHTN - Thu Văn - Ph­ương_V Toán - Thảo CNghệ - Chi KHTN - Phúc_H HĐTN_HN - P_Nga L.Sử-Đ.Lý - Nhung_SD
7 1 GDCD - Tuyết Anh - B_Nga Toán - Lên L.Sử-Đ.Lý - Thảo_SD L.Sử-Đ.Lý - Mai_S Văn - Lan Toán - Tuấn GDĐP - Thảo Anh - Nhiên Toán - Sang KHTN - Phúc_H Văn - Khang
2 Anh - B_Nga Toán - Tuấn L.Sử-Đ.Lý - Thảo_SD Toán - Lên T.Dục - Chính Văn - Lan L.Sử-Đ.Lý - Mai_S HĐTN_HN - Thảo Anh - Nhiên GDCD - Tuyết KHTN - Phúc_H Toán - Sang
3 Anh - B_Nga Toán - Tuấn L.Sử-Đ.Lý - Thảo_SD HĐTN_HN - Lên Văn - Lan Anh - Nhiên T.Dục - Chính Văn - Ph­ương_V Toán - Thảo KHTN - Phúc_H Văn - Khang Toán - Sang
4                        
5                        

Trái buổi
THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 6A12
2 1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
3 1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
4 1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
5 1                 Mỹ thuật - Thanh_MT Nhạc - An Tin học - Tr_Nhung Thể dục - Quân
2                 Tin học - Tr_Nhung Mỹ thuật - Thanh_MT Thể dục - Quân Nhạc - An
3                 Thể dục - Long Tin học - Tr_Nhung Nhạc - An Mỹ thuật - Thanh_MT
4                 Nhạc - An Thể dục - Long Mỹ thuật - Thanh_MT Tin học - Tr_Nhung
5                        
6 1 Nhạc - Tuyền_Nhạc Tin học - Ng_Nhung Thể dục - Duyên Mỹ thuật - Hằng_MT                
2 Tin học - Ng_Nhung Thể dục - Duyên Mỹ thuật - Hằng_MT Nhạc - Tuyền_Nhạc                
3 Thể dục - Duyên Mỹ thuật - Hằng_MT Nhạc - Tuyền_Nhạc Tin học - Ng_Nhung                
4 Mỹ thuật - Hằng_MT Nhạc - Tuyền_Nhạc Tin học - Ng_Nhung Thể dục - Duyên                
5                        
7 1         Thể dục - Chính Nhạc - An Mỹ thuật - Thanh_MT Tin học - Ng_Nhung        
2         Mỹ thuật - Thanh_MT Thể dục - Chính Tin học - Ng_Nhung Nhạc - An        
3         Nhạc - An Tin học - Ng_Nhung Thể dục - Chính Mỹ thuật - Thanh_MT        
4         Tin học - Ng_Nhung Mỹ thuật - Thanh_MT Nhạc - An Thể dục - Chính        
5                        

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản Phòng

219/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 08/03/2024

190/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 04/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Ngày ban hành: 04/03/2024

189/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 04/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 04/03/2024

186/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 04/03/2024. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 Khoá XIII"

Ngày ban hành: 04/03/2024

955/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/12/2023. Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Hội trại truyền thống học sinh thị xã Bến Cát Lần thứ VIII, năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 28/12/2023

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay624
  • Tháng hiện tại30,379
  • Tổng lượt truy cập1,765,727
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây