TKB áp dụng từ 13/01/20

Thứ ba - 14/01/2020 15:05
TKB áp dụng từ 13/01/20
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI SÁNG        
Thực hiện từ ngày 13 tháng 01 năm 2020        
                                             
THỨ TIẾT 6A1
(Tuyết_GD)
6A2
(Long)
6A3
(Thảo)
6A4
(An)
6A5
(Hạnh)
6A6
(Mai_S)
6A7
(Mai_V)
7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ                     Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN                     SHCN SHCN SHCN SHCN
3 Toán - Thảo Anh - Hạnh Địa - Nguyên Nhạc - An GDCD - Tuyết_GD Tin - Nhung Văn - Mai_V                     Sinh - Tuyết_Si Sử - Tuyền_S Hóa - Lộc Lý - Thu
4 GDCD - Tuyết_GD Toán - Thảo Sử - Mai_S Tin - Nhung Anh - Hạnh Nhạc - An Văn - Mai_V                     Sử - Tuyền_S Hóa - Lộc Lý - Thu Sinh - Tuyết_Si
5 Anh - Hạnh Sử - Mai_S Toán - Thảo Tin - Nhung CNghệ - Mai_V GDCD - Tuyết_GD Nhạc - An                     Hóa - Lộc Lý - Thu Địa - Nguyên Sử - Tuyền_S
3 1 T.Dục - Long Văn - Phương M.Thuật - Thanh Sinh - Ngạn Sử - Mai_S Địa - Nguyên CNghệ - Mai_V Tin_Hiep TD_Chinh       TD_Quân Tin_Nhung Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Mạnh Toán (TC) - Tiến Văn - Hằng Anh - Ngọc Lý - Thu Văn - Ngưn
2 Sử - Mai_S Văn - Phương T.Dục - Long Địa - Nguyên M.Thuật - Thanh Sinh - Ngạn Văn - Mai_V Tin_Hiep TD_Chinh       TD_Quân Tin_Nhung Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Mạnh Toán (TC) - Tiến Văn - Hằng Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc Văn - Ngưn
3 Văn - Phương Tin - Nhung Sinh - Ngạn CNghệ - Mai_V Lý - Nhài Anh - Dung Sử - Mai_S TD_Chinh Tin_Hiep       Địa - Nguyên TD_Quân Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Tiến Văn (TC) - Mạnh Lý - Thu Văn - Hằng Sử - Tuyền_S Toán - Sang
4 Văn - Phương Sinh - Ngạn Anh - Dung Sử - Mai_S CNghệ - Mai_V Lý - Nhài M.Thuật - Thanh TD_Chinh Tin_Hiep       Tin_Nhung Địa - Nguyên Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Tiến Văn (TC) - Mạnh Anh - Ngọc Văn - Hằng T.Dục - Quân Lý - Thu
5 Lý - Thu M.Thuật - Thanh CNghệ - Mai_V Toán - Tiến Văn - Mạnh Sử - Mai_S Tin - Nhung                     Sử - Tuyền_S Tin - Hiệp Toán - Sang Anh - Ngọc
4 1 CNghệ - Trang Văn - Phương GDCD - Tuyết_GD M.Thuật - Thanh Văn - Mạnh Toán - Tiến Địa - Nguyên     Tin_Hiep TD_Chinh   Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Tin_Nhung TD_Long Văn - Hằng Anh - Ngọc Văn - Ngưn Sinh - Tuyết_Si
2 M.Thuật - Thanh CNghệ - Trang Sinh - Ngạn GDCD - Tuyết_GD Văn - Mạnh Toán - Tiến Sinh - Tuyết_Si     Tin_Hiep TD_Chinh   Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Tin_Nhung TD_Long Anh - Ngọc Văn - Hằng Văn - Ngưn Địa - Nguyên
3 Sinh - Ngạn Toán - Thảo Văn - Phương Toán - Tiến Địa - Nguyên M.Thuật - Thanh Anh - Dung     TD_Chinh Tin_Hiep   Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Lý (TC) - Trang TD_Long Tin_Nhung GDCD - Tuyết_GD Sinh - Tuyết_Si Anh - Ngọc Văn - Ngưn
4 Văn - Phương Sinh - Ngạn Toán - Thảo Anh - Hạnh Toán - Tiến Văn - Mạnh Anh - Dung     TD_Chinh Tin_Hiep   Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Hóa (TC) - Phúc TD_Long Tin_Nhung Địa - Nguyên GDCD - Tuyết_GD Sinh - Tuyết_Si Văn - Ngưn
5 Toán - Thảo Tin - Nhung Anh - Dung Anh - Hạnh Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Toán - Tiến                     Tin - Hiệp Địa - Nguyên Toán - Sang Anh - Ngọc
5 1 T.Dục - Long CNghệ - Trang Anh - Dung Lý - Nhài Tin - Nhung Toán - Tiến CNghệ - Mai_V                     Lý - Thu Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si T.Dục - Quân
2 CNghệ - Trang Toán - Thảo Lý - Thu T.Dục - Long Tin - Nhung CNghệ - Mai_V Toán - Tiến                     T.Dục - Quân Toán - Tuyền_T CNghệ - Nhài Văn - Ngưn
3 Tin - Nhung Anh - Hạnh Toán - Thảo CNghệ - Mai_V T.Dục - Long Anh - Dung Lý - Nhài                     Sinh - Tuyết_Si T.Dục - Quân Văn - Ngưn Toán - Sang
4 Toán - Thảo T.Dục - Long Tin - Nhung Anh - Hạnh Toán - Tiến Anh - Dung Sinh - Tuyết_Si                     Toán - Tuyền_T Lý - Thu Văn - Ngưn Toán - Sang
5 Toán - Thảo Lý - Thu CNghệ - Mai_V Toán - Tiến Anh - Hạnh Tin - Nhung Anh - Dung                     Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si Toán - Sang CNghệ - Nhài
6 1 Nhạc - An Anh - Hạnh Tin - Nhung T.Dục - Long Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Toán - Tiến         TD_Chinh Văn (TC) - Ngưn Lý (TC) - Trang TD_Quân Hóa (TC) - Phúc Anh (TC) - Diễm Văn - Hằng Toán - Tuyền_T GDCD - Tuyết_GD Hóa - Lộc
2 Tin - Nhung GDCD - Tuyết_GD T.Dục - Long Sinh - Ngạn Anh - Hạnh Văn - Mạnh Toán - Tiến         TD_Chinh Văn (TC) - Ngưn Hóa (TC) - Phúc TD_Quân Lý (TC) - Trang Anh (TC) - Diễm Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Tin - Hiệp Hóa - Lộc
3 Sinh - Ngạn Nhạc - An Văn - Phương Văn - Mạnh T.Dục - Long Toán - Tiến T.Dục - Chính         Tin_Hiep Hóa (TC) - Phúc Văn (TC) - Ngưn Tin_Nhung Anh (TC) - Diễm Lý (TC) - Trang Toán - Tuyền_T Hóa - Lộc T.Dục - Quân GDCD - Tuyết_GD
4 Anh - Hạnh T.Dục - Long Văn - Phương Văn - Mạnh Nhạc - An T.Dục - Chính GDCD - Tuyết_GD         Tin_Hiep Lý (TC) - Trang Văn (TC) - Ngưn Tin_Nhung Anh (TC) - Diễm Hóa (TC) - Phúc Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Hóa - Lộc T.Dục - Quân
5 Anh - Hạnh Văn - Phương Nhạc - An Toán - Tiến Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Tin - Nhung                     Hóa - Lộc Văn - Hằng Văn - Ngưn Tin - Hiệp
7 1 Địa - Nguyên Toán - Thảo Văn - Phương Văn - Mạnh Toán - Tiến T.Dục - Chính Văn - Mai_V                     T.Dục - Quân CNghệ - Nhài Toán - Sang Sử - Tuyền_S
2 Văn - Phương Địa - Nguyên Toán - Thảo Văn - Mạnh Toán - Tiến CNghệ - Mai_V T.Dục - Chính                     CNghệ - Nhài T.Dục - Quân Sử - Tuyền_S Toán - Sang
3 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL                            
4 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL                            
5                                          
 
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI CHIỀU        
Thực hiện từ ngày 13 tháng 01 năm 2020        
                               
THỨ TIẾT 7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 Lý - Nhài M.Thuật - Thanh Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc Địa - Bình Toán - Sang Anh - Diễm Sử - Mai_S Hóa - Phúc Lý - Trang        
2 Địa - Bình Sử - Tuyền_S CNghệ - Phúc Lý - Nhài Anh - Ngọc Toán - Sang Sử - Mai_S M.Thuật - Thanh Lý - Trang Anh - Diễm        
3 Sử - Mai_S Lý - Nhài M.Thuật - Thanh Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc Hóa - Phúc CNghệ - Trang Toán - Sang Anh - Diễm Địa - Bình        
4 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN        
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ        
3 1 Địa - Bình Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Toán - Thảo Văn - Phương Văn - Ngưn Toán - Sang Anh - Diễm Văn - Mạnh Toán - Tiến        
2 Sinh - Tuyết_Si Địa - Bình Anh - Dung Toán - Thảo Văn - Phương Sinh - Ngạn Toán - Sang GDCD - Tuyết_GD Văn - Mạnh Toán - Tiến Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Hằng Anh (TC) - Ngọc Văn (TC) - Ngưn
3 Anh - Dung Sinh - Tuyết_Si Sử - Tuyền_S Địa - Bình Toán - Thảo Sinh - Ngạn GDCD - Tuyết_GD Toán - Sang Anh - Diễm Văn - Mạnh Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Hằng Anh (TC) - Ngọc Văn (TC) - Ngưn
4 Anh - Dung Sử - Tuyền_S GDCD - Tuyết_GD Văn - Phương Toán - Thảo Toán - Sang Anh - Diễm Sinh - Ngạn Toán - Tiến Văn - Mạnh Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Ngưn Anh (TC) - Ngọc
5 GDCD - Tuyết_GD Anh - Dung Sinh - Tuyết_Si Văn - Phương Sử - Tuyền_S Toán - Sang Anh - Diễm Địa - Bình Toán - Tiến Sinh - Ngạn Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Ngưn Anh (TC) - Ngọc
4 1 Sử - Mai_S Toán - Tuyền_T Văn - Hằng CNghệ - Lộc Nhạc - An CNghệ - Trang Toán - Sang Văn - Ngưn Văn - Mạnh Hóa - Phúc        
2 Toán - Tuyền_T Nhạc - An Văn - Hằng Văn - Phương Sinh - Tuyết_Si Sử - Mai_S Hóa - Phúc Toán - Sang Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Tin - Hiệp Anh (TC) - Ngọc Hóa (TC) - Lộc Văn (TC) - Ngưn
3 Sinh - Tuyết_Si CNghệ - Phúc Toán - Tuyền_T Văn - Phương M.Thuật - Thanh Lý - Trang Sinh - Ngạn Toán - Sang Sử - Mai_S Văn - Mạnh Hóa (TC) - Lộc Anh (TC) - Ngọc Văn (TC) - Ngưn Tin - Hiệp
4 CNghệ - Phúc Văn - Hằng Sinh - Tuyết_Si M.Thuật - Thanh Văn - Phương Văn - Ngưn Lý - Trang Nhạc - An Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Anh (TC) - Ngọc Hóa (TC) - Lộc Tin - Hiệp Toán (TC) - Sang
5 M.Thuật - Thanh Văn - Hằng CNghệ - Phúc Sinh - Tuyết_Si Văn - Phương Nhạc - An Văn - Ngưn Sinh - Ngạn CNghệ - Trang Sử - Mai_S Anh (TC) - Ngọc Tin - Hiệp Toán (TC) - Sang Hóa (TC) - Lộc
5 1 Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Lý - Nhài Toán - Thảo Sử - Tuyền_S Anh - Hạnh Sinh - Ngạn Địa - Bình Hóa - Phúc Nhạc - An        
2 Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Nhạc - An Toán - Thảo Lý - Nhài Tin - Nhung Địa - Nguyên Văn - Ngưn Địa - Bình Hóa - Phúc        
3 Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Địa - Bình Sử - Tuyền_S CNghệ - Lộc Địa - Nguyên Toán - Sang Hóa - Phúc Sinh - Ngạn Anh - Diễm        
4 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM        
5 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM        
6 1 Toán - Tuyền_T GDCD - Tuyết_GD Địa - Bình Nhạc - An Anh - Ngọc M.Thuật - Thanh Hóa - Phúc Văn - Ngưn Toán - Tiến CNghệ - Trang        
2 Nhạc - An Anh - Dung Văn - Hằng Địa - Bình GDCD - Tuyết_GD Văn - Ngưn M.Thuật - Thanh CNghệ - Trang Toán - Tiến Anh - Diễm Lý (TC) - Thu Toán (TC) - Tuyền_T Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Ngọc
3 Văn - Hằng CNghệ - Phúc Anh - Dung Sinh - Tuyết_Si Địa - Bình Văn - Ngưn Nhạc - An Lý - Trang Anh - Diễm M.Thuật - Thanh Toán (TC) - Tuyền_T Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Sang Lý (TC) - Thu
4 CNghệ - Phúc Địa - Bình Toán - Tuyền_T CNghệ - Lộc Sinh - Tuyết_Si GDCD - Tuyết_GD Văn - Ngưn Anh - Diễm Nhạc - An Toán - Tiến Anh (TC) - Ngọc Văn (TC) - Hằng Lý (TC) - Thu Toán (TC) - Sang
5 Anh - Dung Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T GDCD - Tuyết_GD CNghệ - Lộc Hóa - Phúc Văn - Ngưn Anh - Diễm M.Thuật - Thanh Toán - Tiến Văn (TC) - Hằng Lý (TC) - Thu Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Sang
7 1 Văn - Hằng Anh - Dung Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Toán - Thảo Anh - Hạnh Văn - Ngưn Hóa - Phúc Địa - Bình GDCD - Tuyết_GD        
2 Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh - Dung Anh - Ngọc Toán - Thảo Anh - Hạnh T.Dục - Quân Văn - Ngưn GDCD - Tuyết_GD Địa - Bình        
3                            
4                            
5                            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay319
  • Tháng hiện tại12,456
  • Tổng lượt truy cập112,239
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây