TKB áp dụng từ 07/10/19

Thứ tư - 09/10/2019 10:00
TKB áp dụng từ 07/10/19
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI SÁNG        
Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2019        
                                   
THỨ TIẾT 6A1
(Tuyết_GD)
6A2
(Long)
6A3
(Thảo)
6A4
(Nhiên)
6A5
(Hạnh)
6A6
(Mai_S)
6A7
(Mai_V)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ           Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN           SHCN SHCN SHCN SHCN
3 Toán - Thảo M.Thuật - Thanh Sử - Mai_S Tin - Nhung Anh - Hạnh CNghệ - Mai_V Sinh - Tuyết_Si           Nhạc - An Văn - Hằng Lý - Thu GDCD - Tuyết_GD
4 GDCD - Tuyết_GD Toán - Thảo Nhạc - An Tin - Nhung Anh - Hạnh M.Thuật - Thanh Văn - Mai_V           Lý - Thu Văn - Hằng Sử - Tuyền_S Sinh - Tuyết_Si
5 Lý - Thu Anh - Hạnh Toán - Thảo GDCD - Tuyết_GD Nhạc - An Tin - Nhung Văn - Mai_V           Văn - Hằng Sử - Tuyền_S Sinh - Tuyết_Si M.Thuật - Thanh
3 1 Toán - Thảo GDCD - Tuyết_GD T.Dục - Long Lý - Nhài Toán - Tiến CNghệ - Mai_V Địa - Nguyên Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Tin - Nhung Lý (TC) - Trang Văn (TC) - Mạnh M.Thuật - Thanh Văn - Hằng Anh - Ngọc T.Dục - Quân
2 M.Thuật - Thanh Văn - Phương Toán - Thảo Toán - Tiến CNghệ - Mai_V Địa - Nguyên GDCD - Tuyết_GD Anh (TC) - Hạnh Tin - Nhung Lý (TC) - Trang T.Dục - Long Văn (TC) - Mạnh T.Dục - Quân Văn - Hằng Anh - Ngọc Văn - Ngưn
3 CNghệ - Mai_V Văn - Phương Toán - Thảo M.Thuật - Thanh Lý - Nhài GDCD - Tuyết_GD Toán - Tiến Tin - Nhung Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Mạnh T.Dục - Long Văn - Hằng Địa - Nguyên T.Dục - Quân Văn - Ngưn
4 T.Dục - Long Toán - Thảo Văn - Phương Địa - Nguyên M.Thuật - Thanh Lý - Nhài CNghệ - Mai_V Lý (TC) - Trang Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Mạnh Tin - Nhung Văn - Hằng GDCD - Tuyết_GD Văn - Ngưn Anh - Ngọc
5 Văn - Phương Toán - Thảo GDCD - Tuyết_GD CNghệ - Mai_V Tin - Nhung Toán - Tiến Lý - Nhài           Địa - Nguyên M.Thuật - Thanh Văn - Ngưn Anh - Ngọc
4 1 Địa - Nguyên Anh - Hạnh Sinh - Ngạn CNghệ - Mai_V T.Dục - Long T.Dục - Chính Sinh - Tuyết_Si Toán (TC) - Sang Hóa (TC) - Phúc Tin - Nhung Anh (TC) - Diễm Toán (TC) - Tiến Hóa - Lộc Toán - Tuyền_T Nhạc - An Văn - Ngưn
2 Nhạc - An CNghệ - Mai_V Văn - Phương T.Dục - Long Anh - Hạnh Sinh - Ngạn T.Dục - Chính Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Ngưn Hóa (TC) - Phúc Tin - Nhung Toán (TC) - Tiến Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Hóa - Lộc Địa - Nguyên
3 Văn - Phương T.Dục - Long M.Thuật - Thanh Anh - Nhiên Sinh - Ngạn Nhạc - An Văn - Mai_V Tin - Nhung Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Tiến Anh (TC) - Diễm Sử - Tuyền_S Hóa - Lộc Địa - Nguyên Sinh - Tuyết_Si
4 Anh - Hạnh Văn - Phương Anh - Nhiên Nhạc - An Địa - Nguyên Văn - Mạnh CNghệ - Mai_V Văn (TC) - Ngưn Tin - Nhung Anh (TC) - Diễm Toán (TC) - Tiến Hóa (TC) - Phúc Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si M.Thuật - Thanh Sử - Tuyền_S
5 Anh - Hạnh Nhạc - An Anh - Nhiên Sinh - Ngạn Tin - Nhung Văn - Mạnh M.Thuật - Thanh           Toán - Tuyền_T Địa - Nguyên Sinh - Tuyết_Si Hóa - Lộc
5 1 Văn - Phương Toán - Thảo Tin - Nhung Văn - Mạnh T.Dục - Long Toán - Tiến Anh - Diễm           Toán - Tuyền_T CNghệ - Nhài GDCD - Tuyết_GD T.Dục - Quân
2 Văn - Phương T.Dục - Long Tin - Nhung Văn - Mạnh GDCD - Tuyết_GD Toán - Tiến Anh - Diễm           Toán - Tuyền_T Hóa - Lộc T.Dục - Quân CNghệ - Nhài
3 Sinh - Ngạn Văn - Phương Toán - Thảo T.Dục - Long Toán - Tiến Văn - Mạnh Tin - Nhung           GDCD - Tuyết_GD T.Dục - Quân Văn - Ngưn Hóa - Lộc
4 Toán - Thảo Sinh - Ngạn Văn - Phương Toán - Tiến Văn - Mạnh Anh - Diễm Tin - Nhung           CNghệ - Nhài Toán - Tuyền_T Hóa - Lộc Văn - Ngưn
5 Toán - Thảo Tin - Nhung Văn - Phương Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Anh - Diễm Toán - Tiến           Hóa - Lộc Toán - Tuyền_T CNghệ - Nhài Văn - Ngưn
6 1 Sinh - Ngạn Tin - Nhung CNghệ - Mai_V Toán - Tiến Sử - Mai_S Văn - Mạnh Nhạc - An T.Dục - Quân Lý (TC) - Trang Văn (TC) - Ngưn T.Dục - Long Anh (TC) - Diễm Lý - Thu Sinh - Tuyết_Si Toán - Sang Địa - Nguyên
2 T.Dục - Long CNghệ - Mai_V Địa - Nguyên Toán - Tiến Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Sử - Mai_S Văn (TC) - Ngưn T.Dục - Quân Anh (TC) - Diễm Hóa (TC) - Phúc Lý (TC) - Trang Sinh - Tuyết_Si Lý - Thu Toán - Sang Nhạc - An
3 CNghệ - Mai_V Sinh - Ngạn Anh - Nhiên Sử - Mai_S Văn - Mạnh Tin - Nhung Toán - Tiến Hóa (TC) - Phúc Văn (TC) - Ngưn T.Dục - Quân Anh (TC) - Diễm T.Dục - Long Tin - Hiệp Nhạc - An Địa - Nguyên Lý - Thu
4 Tin - Nhung Sử - Mai_S T.Dục - Long Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Toán - Tiến Anh - Diễm           Địa - Nguyên Anh - Nhiên Tin - Hiệp Toán - Sang
5 Tin - Nhung Địa - Nguyên Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Toán - Tiến Anh - Diễm Văn - Mai_V           Anh - Nhiên Tin - Hiệp Lý - Thu Toán - Sang
7 1 Anh - Hạnh Lý - Thu CNghệ - Mai_V Anh - Nhiên Toán - Tiến Sử - Mai_S T.Dục - Chính           Tin - Hiệp T.Dục - Quân Văn - Ngưn Toán - Sang
2 Sử - Mai_S Anh - Hạnh Lý - Thu Anh - Nhiên CNghệ - Mai_V T.Dục - Chính Toán - Tiến           T.Dục - Quân Tin - Hiệp Văn - Ngưn Toán - Sang
3 NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
          Anh - Nhiên Văn - Hằng Tin - Hiệp Lý - Thu
4           Văn - Hằng Anh - Nhiên Toán - Sang Tin - Hiệp
5                         Văn - Hằng Lý - Thu Toán - Sang Tin - Hiệp
                                   
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI CHIỀU        
Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2019        
                               
THỨ TIẾT 7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 Lý - Nhài Văn - Hằng Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc Địa - Bình Anh - Hạnh M.Thuật - Thanh Hóa - Phúc Anh - Diễm CNghệ - Trang        
2 Văn - Hằng Lý - Nhài Anh - Ngọc M.Thuật - Thanh Sử - Tuyền_S Hóa - Phúc Anh - Hạnh Lý - Trang Anh - Diễm Địa - Bình        
3 Văn - Hằng Sử - Tuyền_S M.Thuật - Thanh Lý - Nhài Anh - Ngọc Toán - Sang Anh - Hạnh Địa - Bình CNghệ - Trang Anh - Diễm        
4 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN        
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ        
3 1 Văn - Hằng Địa - Bình Toán - Tuyền_T Tin - Hiệp Anh - Ngọc Văn - Ngưn Toán - Sang Hóa - Phúc Anh - Diễm Toán - Tiến        
2 Địa - Bình Tin - Hiệp Anh - Ngọc GDCD - Tuyết_GD Văn - Phương M.Thuật - Thanh Sinh - Ngạn Anh - Diễm Hóa - Phúc Toán - Tiến Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Sang
3 Tin - Hiệp T.Dục - Chính GDCD - Tuyết_GD Địa - Bình Văn - Phương Toán - Sang Hóa - Phúc Anh - Diễm Toán - Tiến M.Thuật - Thanh Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Anh (TC) - Ngọc Văn (TC) - Ngưn
4 CNghệ - Phúc M.Thuật - Thanh Địa - Bình Văn - Phương T.Dục - Chính Sinh - Ngạn Văn - Ngưn GDCD - Tuyết_GD Toán - Tiến Anh - Diễm Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Ngọc
5 T.Dục - Chính CNghệ - Phúc Tin - Hiệp Văn - Phương Địa - Bình GDCD - Tuyết_GD Văn - Ngưn Sinh - Ngạn M.Thuật - Thanh Anh - Diễm Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Ngọc
4 1 Anh - Nhiên Sử - Tuyền_S Toán - Tuyền_T CNghệ - Lộc M.Thuật - Thanh Văn - Ngưn CNghệ - Trang Toán - Sang Toán - Tiến Văn - Mạnh        
2 M.Thuật - Thanh Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Sử - Tuyền_S Toán - Thảo Toán - Sang Sinh - Ngạn CNghệ - Trang Toán - Tiến Văn - Mạnh Anh (TC) - Nhiên Hóa (TC) - Lộc Lý (TC) - Thu Văn (TC) - Ngưn
3 Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Sử - Tuyền_S T.Dục - Chính Toán - Thảo Lý - Trang T.Dục - Quân M.Thuật - Thanh Sinh - Ngạn Toán - Tiến Anh (TC) - Nhiên Lý (TC) - Thu Hóa (TC) - Lộc Văn (TC) - Ngưn
4 Sử - Tuyền_S Toán - Tuyền_T T.Dục - Chính Toán - Thảo Sinh - Tuyết_Si T.Dục - Quân Toán - Sang Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Toán - Tiến Hóa (TC) - Lộc Anh (TC) - Nhiên Văn (TC) - Ngưn Lý (TC) - Thu
5 Toán - Tuyền_T T.Dục - Chính Sinh - Tuyết_Si Toán - Thảo Sử - Tuyền_S CNghệ - Trang Toán - Sang T.Dục - Quân Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Lý (TC) - Thu Anh (TC) - Nhiên Văn (TC) - Ngưn Hóa (TC) - Lộc
5 1 Sinh - Tuyết_Si Văn - Hằng Địa - Bình Sử - Tuyền_S Tin - Hiệp Sử - Mai_S GDCD - Tuyết_GD Văn - Ngưn Tin - Nhung Sinh - Ngạn        
2 Tin - Hiệp Văn - Hằng Anh - Ngọc Sinh - Tuyết_Si CNghệ - Lộc Sinh - Ngạn Địa - Bình Văn - Ngưn Sử - Mai_S GDCD - Tuyết_GD        
3 Sử - Tuyền_S GDCD - Tuyết_GD Văn - Hằng Anh - Ngọc Sinh - Tuyết_Si Địa - Bình Văn - Ngưn Anh - Diễm Sinh - Ngạn Tin - Nhung        
4 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM        
5 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM        
6 1 Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Văn - Hằng Tin - Hiệp Văn - Phương Văn - Ngưn Toán - Sang Sử - Mai_S Lý - Trang Hóa - Phúc        
2 Anh - Nhiên Anh - Ngọc Văn - Hằng Sinh - Tuyết_Si Văn - Phương Văn - Ngưn CNghệ - Trang Toán - Sang Sử - Mai_S Văn - Mạnh        
3 Anh - Nhiên Sinh - Tuyết_Si Tin - Hiệp T.Dục - Chính Lý - Nhài Sử - Mai_S Văn - Ngưn CNghệ - Trang Hóa - Phúc Văn - Mạnh Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Sang
4 Văn - Hằng Tin - Hiệp Lý - Nhài Văn - Phương T.Dục - Chính Hóa - Phúc Sử - Mai_S Văn - Ngưn Văn - Mạnh CNghệ - Trang Toán (TC) - Tuyền_T Anh (TC) - Nhiên Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Sang
5 T.Dục - Chính Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si Văn - Phương Tin - Hiệp CNghệ - Trang Hóa - Phúc Văn - Ngưn Văn - Mạnh Sử - Mai_S Anh (TC) - Nhiên Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Ngọc
7 1 Toán - Tuyền_T Địa - Bình Văn - Hằng Anh - Ngọc Toán - Thảo Toán - Sang Anh - Hạnh Sử - Mai_S CNghệ - Trang Hóa - Phúc        
2 Toán - Tuyền_T Văn - Hằng CNghệ - Phúc Địa - Bình Toán - Thảo Anh - Hạnh Lý - Trang Toán - Sang GDCD - Tuyết_GD Sử - Mai_S        
3 GDCD - Tuyết_GD Toán - Tuyền_T T.Dục - Chính Toán - Thảo Anh - Ngọc Anh - Hạnh Sử - Mai_S Toán - Sang Địa - Bình Lý - Trang NGLL 2t
+ 1 HN
cuối tháng
NGLL 2t
+ 1 HN
cuối tháng
NGLL 2t
+ 1 HN
cuối tháng
NGLL 2t
+ 1 HN
cuối tháng
4 Địa - Bình Anh - Ngọc Toán - Tuyền_T Toán - Thảo GDCD - Tuyết_GD NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
5 NGLL 2t cuối tháng NGLL 2t cuối tháng NGLL 2t cuối tháng NGLL 2t cuối tháng NGLL 2t cuối tháng
                               

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay127
  • Tháng hiện tại12,264
  • Tổng lượt truy cập112,047
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây