TKB áp dụng từ 06/01/20

Thứ hai - 06/01/2020 09:28
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI SÁNG        
Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020        
                                             
THỨ TIẾT 6A1
(Tuyết_GD)
6A2
(Long)
6A3
(Thảo)
6A4
(An)
6A5
(Hạnh)
6A6
(Mai_S)
6A7
(Mai_V)
7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ                     Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN                     SHCN SHCN SHCN SHCN
3 Anh - Hạnh CNghệ - Trang Toán - Thảo Anh - Diễm Sử - Mai_S Nhạc - An Văn - Mai_V                     Địa - Nguyên Lý - Thu CNghệ - Nhài Sử - Tuyền_S
4 Anh - Hạnh Toán - Thảo Nhạc - An Lý - Nhài CNghệ - Mai_V Sử - Mai_S Anh - Diễm                     Lý - Thu Sử - Tuyền_S GDCD - Tuyết_GD Địa - Nguyên
5 CNghệ - Trang Toán - Thảo Lý - Thu Nhạc - An Anh - Hạnh Anh - Diễm CNghệ - Mai_V                     Sử - Tuyền_S CNghệ - Nhài Địa - Nguyên GDCD - Tuyết_GD
3 1 CNghệ - Trang T.Dục - Long Văn - Phương Sinh - Ngạn Toán - Tiến Địa - Nguyên Lý - Nhài Tin_Hiep TD_Chinh       Sử - Mai_S M.Thuật - Thanh Văn - Ngưn Văn - Mạnh GDCD - Tuyết_GD Anh - Ngọc Toán (TC) - Tuyền_T Lý (TC) - Thu Sinh - Tuyết_Si
2 GDCD - Tuyết_GD Anh - Hạnh Văn - Phương M.Thuật - Thanh Lý - Nhài Sinh - Ngạn Sử - Mai_S Tin_Hiep TD_Chinh       Tin - Nhung Địa - Nguyên Văn - Ngưn CNghệ - Trang T.Dục - Long Toán - Tuyền_T Anh (TC) - Ngọc Sinh - Tuyết_Si Lý - Thu
3 Sử - Mai_S Văn - Phương Địa - Nguyên Văn - Mạnh T.Dục - Long Lý - Nhài Toán - Tiến TD_Chinh Tin_Hiep       Anh - Hạnh Sinh - Ngạn Anh (TC) - Diễm Tin - Nhung CNghệ - Trang Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Lý - Thu Văn - Ngưn
4 Tin - Nhung Văn - Phương T.Dục - Long Sử - Mai_S GDCD - Tuyết_GD M.Thuật - Thanh Sinh - Tuyết_Si TD_Chinh Tin_Hiep       CNghệ - Trang Anh - Hạnh Anh (TC) - Diễm Toán - Tiến Văn - Mạnh CNghệ - Nhài Lý - Thu Văn - Ngưn Anh - Ngọc
5 Anh - Hạnh GDCD - Tuyết_GD Anh - Diễm Địa - Nguyên Văn - Mạnh Toán - Tiến Tin - Nhung                     Lý - Thu Sinh - Tuyết_Si Văn - Ngưn Anh - Ngọc
4 1 Toán - Thảo Anh - Hạnh Văn - Phương Sinh - Ngạn Toán - Tiến CNghệ - Mai_V Anh - Diễm     Tin_Hiep TD_Chinh   Toán - Sang Địa - Nguyên Tin - Nhung Văn (TC) - Mạnh Hóa (TC) - Phúc Sinh - Tuyết_Si Văn - Hằng Lý - Thu Văn (TC) - Ngưn
2 Toán - Thảo Anh - Hạnh Văn - Phương CNghệ - Mai_V Toán - Tiến Tin - Nhung Anh - Diễm     Tin_Hiep TD_Chinh   Văn - Ngưn Toán - Sang Sinh - Ngạn Văn (TC) - Mạnh Hóa - Phúc Văn - Hằng Sinh - Tuyết_Si Hóa - Lộc Lý (TC) - Thu
3 Địa - Nguyên Lý - Thu Toán - Thảo Toán - Tiến Văn - Mạnh Anh - Diễm Văn - Mai_V     TD_Chinh Tin_Hiep   Anh - Hạnh Hóa (TC) - Phúc Toán - Sang Sinh - Ngạn Tin - Nhung Văn - Hằng Hóa - Lộc Sử - Tuyền_S Văn - Ngưn
4 Lý - Thu Văn - Phương Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Tin - Nhung Anh - Diễm Văn - Mai_V     TD_Chinh Tin_Hiep   Địa - Nguyên Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Hóa - Phúc Toán - Tiến Hóa - Lộc Sử - Tuyền_S Sinh - Tuyết_Si Văn - Ngưn
5 Sinh - Ngạn Văn - Phương CNghệ - Mai_V Anh - Diễm Tin - Nhung Văn - Mạnh Sinh - Tuyết_Si                     Sử - Tuyền_S Địa - Nguyên Toán - Sang Hóa - Lộc
5 1 T.Dục - Long Tin - Nhung Toán - Thảo CNghệ - Mai_V Sinh - Ngạn Toán - Tiến M.Thuật - Thanh                     Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Tuyền_T Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Ngưn
2 M.Thuật - Thanh Sinh - Ngạn CNghệ - Mai_V Tin - Nhung T.Dục - Long Toán - Tiến T.Dục - Chính                     Anh - Ngọc T.Dục - Quân Toán (TC) - Sang Văn - Ngưn
3 Sinh - Ngạn Toán - Thảo M.Thuật - Thanh T.Dục - Long Toán - Tiến Văn - Mạnh CNghệ - Mai_V                     Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh (TC) - Ngọc T.Dục - Quân
4 Toán - Thảo T.Dục - Long Tin - Nhung Văn - Mạnh M.Thuật - Thanh T.Dục - Chính Toán - Tiến                     Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Văn - Ngưn Toán - Sang
5 Toán - Thảo M.Thuật - Thanh Sinh - Ngạn Văn - Mạnh CNghệ - Mai_V Tin - Nhung Toán - Tiến                     Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Văn - Ngưn Toán - Sang
6 1 Nhạc - An Địa - Nguyên Tin - Nhung T.Dục - Long Sinh - Ngạn Toán - Tiến GDCD - Tuyết_GD         TD_Chinh Văn (TC) - Ngưn Lý (TC) - Trang Hóa - Phúc Anh - Diễm Văn (TC) - Mạnh Toán (TC) - Tuyền_T Văn - Hằng Toán - Sang Hóa - Lộc
2 T.Dục - Long Tin - Nhung GDCD - Tuyết_GD Anh - Diễm Địa - Nguyên Văn - Mạnh Toán - Tiến         TD_Chinh Hóa (TC) - Phúc Toán (TC) - Sang Văn - Ngưn Sinh - Ngạn Lý - Trang Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Tin - Hiệp Anh (TC) - Ngọc
3 Tin - Nhung CNghệ - Trang T.Dục - Long GDCD - Tuyết_GD Nhạc - An Văn - Mạnh Địa - Nguyên         Tin_Hiep Hóa - Phúc Văn - Ngưn Anh - Diễm Toán - Tiến Sinh - Ngạn Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Sang
4 Văn - Phương Sinh - Ngạn Anh - Diễm Tin - Nhung Văn - Mạnh GDCD - Tuyết_GD Nhạc - An         Tin_Hiep Địa - Nguyên Văn - Ngưn CNghệ - Trang T.Dục - Long Toán - Tiến Toán - Tuyền_T Hóa - Lộc Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Sang
5 Văn - Phương Nhạc - An Anh - Diễm Toán - Tiến Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Tin - Nhung                     GDCD - Tuyết_GD Tin - Hiệp Hóa - Lộc Văn (TC) - Ngưn
7 1 Văn - Phương Sử - Mai_S Toán - Thảo Toán - Tiến Anh - Hạnh T.Dục - Chính Văn - Mai_V                     Tin - Hiệp T.Dục - Quân Anh - Ngọc Toán - Sang
2 Văn - Phương Toán - Thảo Sử - Mai_S Toán - Tiến Anh - Hạnh CNghệ - Mai_V T.Dục - Chính                     T.Dục - Quân Anh - Ngọc Toán - Sang Tin - Hiệp
3 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL                     NGLL NGLL NGLL NGLL
4 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng                     2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng
5                                          
 
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI CHIỀU        
Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020        
                               
THỨ TIẾT 7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 Lý - Nhài CNghệ - Phúc Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc Địa - Bình Toán - Sang Lý - Trang Sử - Mai_S Anh - Diễm M.Thuật - Thanh        
2 Sử - Mai_S Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc Địa - Bình Lý - Nhài Toán - Sang CNghệ - Trang Hóa (TC) - Phúc M.Thuật - Thanh Anh - Diễm        
3 CNghệ - Phúc Anh - Ngọc Địa - Bình Lý - Nhài Sử - Tuyền_S M.Thuật - Thanh Toán - Sang Lý - Trang Sử - Mai_S Anh - Diễm        
4 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN        
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ        
3 1 M.Thuật - Thanh Văn - Hằng Sử - Tuyền_S Nhạc - An Anh - Ngọc Anh (TC) - Hạnh Văn - Ngưn Địa - Bình Hóa (TC) - Phúc Toán - Tiến        
2 Nhạc - An Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Sử - Tuyền_S Địa - Bình Anh (TC) - Hạnh Hóa - Phúc M.Thuật - Thanh Toán - Tiến Văn - Mạnh Lý (TC) - Thu Anh (TC) - Ngọc T.Dục - Quân Văn - Ngưn
3 Anh - Hạnh Địa - Bình Sinh - Tuyết_Si Anh - Ngọc M.Thuật - Thanh T.Dục - Quân Hóa - Phúc Sinh - Ngạn Nhạc - An Văn - Mạnh Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Hằng Sử - Tuyền_S Lý - Thu
4 Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc GDCD - Tuyết_GD M.Thuật - Thanh Sử - Tuyền_S Nhạc - An Sinh - Ngạn Hóa - Phúc Văn - Mạnh Địa - Bình Văn (TC) - Hằng Lý (TC) - Thu Văn (TC) - Ngưn Sinh - Tuyết_Si
5 Địa - Bình Anh - Ngọc M.Thuật - Thanh Sinh - Tuyết_Si GDCD - Tuyết_GD Sinh - Ngạn Anh (TC) - Hạnh T.Dục - Quân Văn - Mạnh Nhạc - An Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Ngưn Sử - Tuyền_S
4 1 Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc CNghệ - Lộc Toán - Thảo Toán (TC) - Sang Nhạc - An Văn (TC) - Ngưn Anh (TC) - Diễm Toán (TC) - Tiến        
2 Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si Toán - Thảo CNghệ - Lộc Lý (TC) - Trang Văn - Ngưn Nhạc - An Anh (TC) - Diễm Toán (TC) - Tiến Anh (TC) - Ngọc GDCD - Tuyết_GD Toán (TC) - Sang Tin - Hiệp
3 Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Nhạc - An Toán - Thảo Sinh - Tuyết_Si Văn (TC) - Ngưn T.Dục - Quân GDCD - Tuyết_GD Lý (TC) - Trang Anh (TC) - Diễm Tin - Hiệp Anh - Ngọc Hóa (TC) - Lộc Toán - Sang
4 Toán - Tuyền_T Nhạc - An Văn - Hằng Sinh - Tuyết_Si Văn - Phương Lý - Trang GDCD - Tuyết_GD Toán - Sang Toán (TC) - Tiến Anh (TC) - Diễm Hóa - Lộc Tin - Hiệp Anh - Ngọc T.Dục - Quân
5 Sinh - Tuyết_Si GDCD - Tuyết_GD Toán - Tuyền_T Văn - Phương Nhạc - An Văn - Ngưn Toán - Sang Anh - Diễm Toán (TC) - Tiến Lý (TC) - Trang T.Dục - Quân Văn - Hằng Tin - Hiệp Anh (TC) - Ngọc
5 1 Anh - Hạnh CNghệ - Phúc Văn - Hằng Toán - Thảo Anh - Ngọc Toán (TC) - Sang Tin - Nhung Văn (TC) - Ngưn Lý - Trang Văn (TC) - Mạnh        
2 Anh - Hạnh Sử - Tuyền_S Văn - Hằng Anh - Ngọc Toán - Thảo Sinh - Ngạn Sử - Mai_S Lý (TC) - Trang Tin - Nhung Văn - Mạnh        
3 Văn - Hằng M.Thuật - Thanh CNghệ - Phúc Sử - Tuyền_S Toán - Thảo Anh - Hạnh Toán (TC) - Sang Địa - Bình Văn - Mạnh Sinh - Ngạn        
4 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM        
5 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM        
6 1 Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Địa - Bình CNghệ - Lộc Anh - Ngọc Tin - Nhung Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Sang Hóa - Phúc Anh - Diễm        
2 Địa - Bình Văn - Hằng CNghệ - Phúc Văn - Phương CNghệ - Lộc GDCD - Tuyết_GD Văn (TC) - Ngưn Toán - Sang Anh - Diễm Tin - Nhung Toán (TC) - Tuyền_T Anh (TC) - Ngọc T.Dục - Quân CNghệ - Nhài
3 GDCD - Tuyết_GD Toán - Tuyền_T Lý - Nhài Văn - Phương Sinh - Tuyết_Si Văn - Ngưn Tin - Nhung T.Dục - Quân Địa - Bình Hóa - Phúc Văn (TC) - Hằng Hóa (TC) - Lộc Toán - Sang Anh (TC) - Ngọc
4 CNghệ - Phúc Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Địa - Bình Văn - Phương T.Dục - Quân Toán - Sang Anh - Diễm GDCD - Tuyết_GD T.Dục - Long Anh (TC) - Ngọc Văn (TC) - Hằng Văn - Ngưn Hóa (TC) - Lộc
5 Sinh - Tuyết_Si Lý - Nhài Anh - Ngọc GDCD - Tuyết_GD Văn - Phương Hóa - Phúc T.Dục - Quân Tin - Nhung T.Dục - Long Địa - Bình Hóa (TC) - Lộc Văn (TC) - Hằng Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Sang
7 1 Sử - Mai_S Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Toán - Thảo Văn - Phương Văn - Ngưn Anh - Hạnh Toán - Sang Địa - Bình Toán - Tiến        
2 Văn - Hằng Địa - Bình Toán - Tuyền_T Văn - Phương Toán - Thảo Toán - Sang Anh - Hạnh Văn - Ngưn Toán - Tiến Sử - Mai_S        
3 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL        
4 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng 2 tiết cuối tháng        
5                            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay87
  • Tháng hiện tại12,224
  • Tổng lượt truy cập112,007
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây