TKB áp dụng từ 04/11/19

Thứ bảy - 02/11/2019 14:14
TKB áp dụng từ 04/11/19
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI SÁNG        
Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2019        
                                   
THỨ TIẾT 6A1
(Tuyết_GD)
6A2
(Long)
6A3
(Thảo)
6A4
(Nhiên)
6A5
(Hạnh)
6A6
(Mai_S)
6A7
(Mai_V)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ           Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN           SHCN SHCN SHCN SHCN
3 Toán - Thảo M.Thuật - Thanh Sử - Mai_S Tin - Nhung Anh - Hạnh CNghệ - Mai_V Sinh - Tuyết_Si           Nhạc - An Văn - Hằng Lý - Thu GDCD - Tuyết_GD
4 GDCD - Tuyết_GD Toán - Thảo Nhạc - An Tin - Nhung Anh - Hạnh M.Thuật - Thanh Văn - Mai_V           Lý - Thu Văn - Hằng Sử - Tuyền_S Sinh - Tuyết_Si
5 Lý - Thu Anh - Hạnh Toán - Thảo GDCD - Tuyết_GD Nhạc - An Tin - Nhung Văn - Mai_V           Văn - Hằng Sử - Tuyền_S Sinh - Tuyết_Si M.Thuật - Thanh
3 1 Toán - Thảo GDCD - Tuyết_GD T.Dục - Long Lý - Nhài Toán - Tiến CNghệ - Mai_V Địa - Nguyên Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Tin - Nhung Lý (TC) - Trang Văn (TC) - Mạnh M.Thuật - Thanh Văn - Hằng Anh - Ngọc T.Dục - Quân
2 M.Thuật - Thanh Văn - Phương Toán - Thảo Toán - Tiến CNghệ - Mai_V Địa - Nguyên GDCD - Tuyết_GD Anh (TC) - Hạnh Tin - Nhung Lý (TC) - Trang T.Dục - Long Văn (TC) - Mạnh T.Dục - Quân Văn - Hằng Anh - Ngọc Văn - Ngưn
3 CNghệ - Mai_V Văn - Phương Toán - Thảo M.Thuật - Thanh Lý - Nhài GDCD - Tuyết_GD Toán - Tiến Tin - Nhung Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Mạnh T.Dục - Long Văn - Hằng Địa - Nguyên T.Dục - Quân Văn - Ngưn
4 T.Dục - Long Toán - Thảo Văn - Phương Địa - Nguyên M.Thuật - Thanh Lý - Nhài CNghệ - Mai_V Lý (TC) - Trang Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Mạnh Tin - Nhung Văn - Hằng GDCD - Tuyết_GD Văn - Ngưn Anh - Ngọc
5 Văn - Phương Toán - Thảo GDCD - Tuyết_GD CNghệ - Mai_V Tin - Nhung Toán - Tiến Lý - Nhài           Địa - Nguyên M.Thuật - Thanh Văn - Ngưn Anh - Ngọc
4 1 Địa - Nguyên Anh - Hạnh Sinh - Ngạn CNghệ - Mai_V T.Dục - Long T.Dục - Chính Sinh - Tuyết_Si Toán (TC) - Sang Hóa (TC) - Phúc Tin - Nhung Anh (TC) - Diễm Toán (TC) - Tiến Hóa - Lộc Toán - Tuyền_T Nhạc - An Văn - Ngưn
2 Nhạc - An CNghệ - Mai_V Văn - Phương T.Dục - Long Anh - Hạnh Sinh - Ngạn T.Dục - Chính Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Ngưn Hóa (TC) - Phúc Tin - Nhung Toán (TC) - Tiến Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Hóa - Lộc Địa - Nguyên
3 Văn - Phương T.Dục - Long M.Thuật - Thanh Anh - Nhiên Sinh - Ngạn Nhạc - An Văn - Mai_V Tin - Nhung Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Tiến Anh (TC) - Diễm Sử - Tuyền_S Hóa - Lộc Địa - Nguyên Sinh - Tuyết_Si
4 Anh - Hạnh Văn - Phương Anh - Nhiên Nhạc - An Địa - Nguyên Văn - Mạnh CNghệ - Mai_V Văn (TC) - Ngưn Tin - Nhung Anh (TC) - Diễm Toán (TC) - Tiến Hóa (TC) - Phúc Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si M.Thuật - Thanh Sử - Tuyền_S
5 Anh - Hạnh Nhạc - An Anh - Nhiên Sinh - Ngạn Tin - Nhung Văn - Mạnh M.Thuật - Thanh           Toán - Tuyền_T Địa - Nguyên Sinh - Tuyết_Si Hóa - Lộc
5 1 Văn - Phương Toán - Thảo Tin - Nhung Văn - Mạnh T.Dục - Long Toán - Tiến Anh - Diễm           Toán - Tuyền_T CNghệ - Nhài GDCD - Tuyết_GD T.Dục - Quân
2 Văn - Phương T.Dục - Long Tin - Nhung Văn - Mạnh GDCD - Tuyết_GD Toán - Tiến Anh - Diễm           Toán - Tuyền_T Hóa - Lộc T.Dục - Quân CNghệ - Nhài
3 Sinh - Ngạn Văn - Phương Toán - Thảo T.Dục - Long Toán - Tiến Văn - Mạnh Tin - Nhung           GDCD - Tuyết_GD T.Dục - Quân Văn - Ngưn Hóa - Lộc
4 Toán - Thảo Sinh - Ngạn Văn - Phương Toán - Tiến Văn - Mạnh Anh - Diễm Tin - Nhung           CNghệ - Nhài Toán - Tuyền_T Hóa - Lộc Văn - Ngưn
5 Toán - Thảo Tin - Nhung Văn - Phương Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Anh - Diễm Toán - Tiến           Hóa - Lộc Toán - Tuyền_T CNghệ - Nhài Văn - Ngưn
6 1 Sinh - Ngạn Tin - Nhung CNghệ - Mai_V Toán - Tiến Sử - Mai_S Văn - Mạnh Nhạc - An T.Dục - Quân Lý (TC) - Trang Văn (TC) - Ngưn T.Dục - Long Anh (TC) - Diễm Lý - Thu Sinh - Tuyết_Si Toán - Sang Địa - Nguyên
2 T.Dục - Long CNghệ - Mai_V Địa - Nguyên Toán - Tiến Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Sử - Mai_S Văn (TC) - Ngưn T.Dục - Quân Anh (TC) - Diễm Hóa (TC) - Phúc Lý (TC) - Trang Sinh - Tuyết_Si Lý - Thu Toán - Sang Nhạc - An
3 CNghệ - Mai_V Sinh - Ngạn Anh - Nhiên Sử - Mai_S Văn - Mạnh Tin - Nhung Toán - Tiến Hóa (TC) - Phúc Văn (TC) - Ngưn T.Dục - Quân Anh (TC) - Diễm T.Dục - Long Tin - Hiệp Nhạc - An Địa - Nguyên Lý - Thu
4 Tin - Nhung Sử - Mai_S T.Dục - Long Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Toán - Tiến Anh - Diễm           Địa - Nguyên Anh - Nhiên Tin - Hiệp Toán - Sang
5 Tin - Nhung Địa - Nguyên Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Toán - Tiến Anh - Diễm Văn - Mai_V           Anh - Nhiên Tin - Hiệp Lý - Thu Toán - Sang
7 1 Anh - Hạnh Lý - Thu CNghệ - Mai_V Anh - Nhiên Toán - Tiến Sử - Mai_S T.Dục - Chính           Tin - Hiệp T.Dục - Quân Văn - Ngưn Toán - Sang
2 Sử - Mai_S Anh - Hạnh Lý - Thu Anh - Nhiên CNghệ - Mai_V T.Dục - Chính Toán - Tiến           T.Dục - Quân Tin - Hiệp Văn - Ngưn Toán - Sang
3 NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
NGLL 2t
cuối tháng
Anh - Nhiên Văn - Hằng Tin - Hiệp Lý - Thu
4 Văn - Hằng Anh - Nhiên Toán - Sang Tin - Hiệp
5                         Văn - Hằng Lý - Thu Toán - Sang Tin - Hiệp
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI CHIỀU        
Thực hiện từ ngày 04 tháng 11 năm 2019        
                               
THỨ TIẾT 7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 Lý - Nhài Văn - Hằng Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc Địa - Bình Anh - Hạnh M.Thuật - Thanh Hóa - Phúc Anh - Diễm CNghệ - Trang        
2 Văn - Hằng Lý - Nhài Anh - Ngọc M.Thuật - Thanh Sử - Tuyền_S Hóa - Phúc Anh - Hạnh Anh - Diễm Địa - Bình Lý - Trang        
3 Văn - Hằng Sử - Tuyền_S M.Thuật - Thanh Lý - Nhài Anh - Ngọc Toán - Sang Anh - Hạnh Địa - Bình CNghệ - Trang Anh - Diễm        
4 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN        
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ        
3 1 Nhạc - An Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Tin - Hiệp Anh - Ngọc Văn - Ngưn Toán - Sang Hóa - Phúc Anh - Diễm Địa - Bình        
2 Địa - Bình Anh - Ngọc Tin - Hiệp Nhạc - An Văn - Phương M.Thuật - Thanh Hóa - Phúc Anh - Diễm CNghệ - Trang Sinh - Ngạn Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Sang
3 Tin - Hiệp Nhạc - An CNghệ - Phúc GDCD - Tuyết_GD Văn - Phương Toán - Sang Sinh - Ngạn CNghệ - Trang M.Thuật - Thanh Anh - Diễm Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Anh (TC) - Ngọc Văn (TC) - Ngưn
4 CNghệ - Phúc M.Thuật - Thanh T.Dục - Chính Văn - Phương Địa - Bình GDCD - Tuyết_GD Văn - Ngưn Sinh - Ngạn Nhạc - An CNghệ - Trang Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Ngọc
5 T.Dục - Chính Tin - Hiệp Địa - Bình Văn - Phương Nhạc - An Sinh - Ngạn Văn - Ngưn Lý - Trang Hóa - Phúc M.Thuật - Thanh Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Ngọc
4 1 Anh - Nhiên Sử - Tuyền_S Toán - Tuyền_T CNghệ - Lộc M.Thuật - Thanh Văn - Ngưn Lý - Trang Toán - Sang Toán - Tiến Văn - Mạnh        
2 M.Thuật - Thanh Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Sử - Tuyền_S Toán - Thảo Lý - Trang Sinh - Ngạn Toán - Sang Toán - Tiến Văn - Mạnh Anh (TC) - Nhiên Hóa (TC) - Lộc Lý (TC) - Thu Văn (TC) - Ngưn
3 Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Sử - Tuyền_S T.Dục - Chính Toán - Thảo Toán - Sang T.Dục - Quân M.Thuật - Thanh Sinh - Ngạn Toán - Tiến Anh (TC) - Nhiên Lý (TC) - Thu Hóa (TC) - Lộc Văn (TC) - Ngưn
4 Sử - Tuyền_S Toán - Tuyền_T T.Dục - Chính Toán - Thảo Sinh - Tuyết_Si T.Dục - Quân CNghệ - Trang Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Toán - Tiến Hóa (TC) - Lộc Anh (TC) - Nhiên Văn (TC) - Ngưn Lý (TC) - Thu
5 Toán - Tuyền_T T.Dục - Chính Sinh - Tuyết_Si Toán - Thảo Sử - Tuyền_S CNghệ - Trang Toán - Sang T.Dục - Quân Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Lý (TC) - Thu Anh (TC) - Nhiên Văn (TC) - Ngưn Hóa (TC) - Lộc
5 1 Sử - Tuyền_S Văn - Hằng Nhạc - An Địa - Bình Sinh - Tuyết_Si Sử - Mai_S GDCD - Tuyết_GD Văn - Ngưn Tin - Nhung Anh - Diễm        
2 Sinh - Tuyết_Si Văn - Hằng GDCD - Tuyết_GD Sử - Tuyền_S Tin - Hiệp Sinh - Ngạn Địa - Bình Văn - Ngưn Anh - Diễm Sử - Mai_S        
3 GDCD - Tuyết_GD Địa - Bình Anh - Ngọc Sinh - Tuyết_Si CNghệ - Lộc Nhạc - An Văn - Ngưn Anh - Diễm Sinh - Ngạn Tin - Nhung        
4 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM        
5 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM        
6 1 Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Văn - Hằng Tin - Hiệp Văn - Phương Văn - Ngưn Toán - Sang CNghệ - Trang Sử - Mai_S Văn - Mạnh        
2 Anh - Nhiên Tin - Hiệp Văn - Hằng Anh - Ngọc Văn - Phương Văn - Ngưn CNghệ - Trang Sử - Mai_S Hóa - Phúc Văn - Mạnh        
3 Anh - Nhiên T.Dục - Chính Tin - Hiệp Sinh - Tuyết_Si Lý - Nhài Sử - Mai_S Văn - Ngưn Nhạc - An Lý - Trang Hóa - Phúc Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Sang
4 T.Dục - Chính Sinh - Tuyết_Si Lý - Nhài Văn - Phương Tin - Hiệp CNghệ - Trang Sử - Mai_S Văn - Ngưn Văn - Mạnh Nhạc - An Toán (TC) - Tuyền_T Anh (TC) - Nhiên Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Sang
5 Tin - Hiệp Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si Văn - Phương T.Dục - Chính Hóa - Phúc Nhạc - An Văn - Ngưn Văn - Mạnh Sử - Mai_S Anh (TC) - Nhiên Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Ngọc
7 1 Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Anh - Ngọc Địa - Bình Toán - Thảo Toán - Sang Anh - Hạnh GDCD - Tuyết_GD Sử - Mai_S Toán - Tiến        
2 Toán - Tuyền_T Địa - Bình Văn - Hằng Anh - Ngọc Toán - Thảo Anh - Hạnh Toán - Sang Sử - Mai_S GDCD - Tuyết_GD Toán - Tiến        
3 Địa - Bình GDCD - Tuyết_GD Toán - Tuyền_T Toán - Thảo Anh - Ngọc Anh - Hạnh Sử - Mai_S Toán - Sang Toán - Tiến Hóa - Phúc NGLL 2t
+ 1 HN
cuối tháng
NGLL 2t
+ 1 HN
cuối tháng
NGLL 2t
+ 1 HN
cuối tháng
NGLL 2t
+ 1 HN
cuối tháng
4 Văn - Hằng Anh - Ngọc Toán - Tuyền_T Toán - Thảo T.Dục - Chính Địa - Bình Hóa - Phúc Toán - Sang Toán - Tiến GDCD - Tuyết_GD
5 Văn - Hằng CNghệ - Phúc Địa - Bình T.Dục - Chính GDCD - Tuyết_GD          

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay299
  • Tháng hiện tại12,436
  • Tổng lượt truy cập112,219
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây