TKB áp dụng từ 04/05/20

Thứ năm - 30/04/2020 16:48
TKB áp dụng từ 04/05/20
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI SÁNG        
Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020        
                                             
THỨ TIẾT 6A1
(Tuyết_GD)
6A2
(Long)
6A3
(Ngạn)
6A4
(An)
6A5
(Hạnh)
6A6
(Mai_S)
6A7
(Mai_V)
7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ                     Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN                     SHCN SHCN SHCN SHCN
3 Nhạc - An Sử - Mai_S Toán - Thảo Lý - Nhài Anh - Hạnh Tin - Nhung Văn - Mai_V                     GDCD - Tuyết_GD Sử - Tuyền_S Sinh - Tuyết_Si Địa - Nguyên
4 Tin - Nhung Toán - Thảo Sử - Mai_S Nhạc - An GDCD - Tuyết_GD Địa - Nguyên Văn - Mai_V                     Sinh - Tuyết_Si Lý - Thu Sử - Tuyền_S CNghệ - Nhài
5 Toán - Thảo Anh - Hạnh Địa - Nguyên Tin - Nhung CNghệ - Mai_V GDCD - Tuyết_GD Nhạc - An                     Sử - Tuyền_S Lý - Thu CNghệ - Nhài Sinh - Tuyết_Si
3 1 Sử - Mai_S Văn - Phương Anh - Dung Sinh - Ngạn T.Dục - Long Lý - Nhài Văn - Mai_V Tin_Hiep TD_Chinh       TD_Quân Tin_Nhung Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Mạnh Toán (TC) - Tiến Văn - Hằng Anh - Thanh_AV Lý - Thu Văn - Ngưn
2 Địa - Nguyên Văn - Phương Sinh - Ngạn Sử - Mai_S Lý - Nhài Anh - Dung CNghệ - Mai_V Tin_Hiep TD_Chinh       TD_Quân Tin_Nhung Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Mạnh Toán (TC) - Tiến Văn - Hằng Anh - Thanh_AV Lý - Thu Văn - Ngưn
3 Sinh - Ngạn Tin - Nhung T.Dục - Long CNghệ - Mai_V Sử - Mai_S M.Thuật - Thanh Lý - Nhài TD_Chinh Tin_Hiep       Dia-Nguyen TD_Quân Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Tiến Văn (TC) - Mạnh Anh - Thanh_AV Văn - Hằng Toán - Sang Lý - Thu
4 Văn - Phương Sinh - Ngạn Lý - Thu T.Dục - Long M.Thuật - Thanh CNghệ - Mai_V Sử - Mai_S TD_Chinh Tin_Hiep       Tin_Nhung Dia-Nguyen Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Tiến Văn (TC) - Mạnh Anh - Thanh_AV Văn - Hằng T.Dục - Quân Toán - Sang
5 Văn - Phương M.Thuật - Thanh CNghệ - Mai_V Văn - Mạnh Toán - Tiến Sử - Mai_S Tin - Nhung                     Lý - Thu Tin - Hiệp Văn - Ngưn Toán - Sang
4 1 CNghệ - Trang GDCD - Tuyết_GD Toán - Thảo M.Thuật - Thanh Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Toán - Tiến     Tin_Hiep TD_Chinh   Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Tin_Nhung TD_Long Địa - Nguyên Văn - Hằng Anh - Ngọc Văn - Ngưn
2 GDCD - Tuyết_GD CNghệ - Trang Toán - Thảo Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Toán - Tiến M.Thuật - Thanh     Tin_Hiep TD_Chinh   Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Tin_Nhung TD_Long Văn - Hằng Địa - Nguyên Anh - Ngọc Văn - Ngưn
3 Anh - Hạnh Toán - Thảo M.Thuật - Thanh Địa - Nguyên Sinh - Ngạn Toán - Tiến Anh - Dung     TD_Chinh Tin_Hiep   Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Lý (TC) - Trang TD_Long Tin_Nhung Sử - Tuyền_S Sinh - Tuyết_Si Văn - Ngưn Anh - Ngọc
4 Sinh - Ngạn Toán - Thảo GDCD - Tuyết_GD Toán - Tiến Anh - Hạnh Văn - Mạnh Anh - Dung     TD_Chinh Tin_Hiep   Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Hóa (TC) - Phúc TD_Long Tin_Nhung Sinh - Tuyết_Si Sử - Tuyền_S Địa - Nguyên Anh - Ngọc
5 M.Thuật - Thanh Tin - Nhung Anh - Dung Anh - Hạnh Địa - Nguyên Văn - Mạnh Sinh - Tuyết_Si                     Tin - Hiệp GDCD - Tuyết_GD Toán - Sang Sử - Tuyền_S
5 1 CNghệ - Trang Anh - Hạnh Anh - Dung T.Dục - Long Toán - Tiến Tin - Nhung Sinh - Tuyết_Si                     Lý - Thu Toán - Tuyền_T Văn - Ngưn T.Dục - Quân
2 T.Dục - Long CNghệ - Trang Văn - Phương Toán - Tiến Tin - Nhung Anh - Dung CNghệ - Mai_V                     T.Dục - Quân Toán - Tuyền_T Văn - Ngưn Lý - Thu
3 Tin - Nhung T.Dục - Long Văn - Phương Anh - Hạnh CNghệ - Mai_V Anh - Dung Toán - Tiến                     Hóa - Lộc T.Dục - Quân Sinh - Tuyết_Si Văn - Ngưn
4 Văn - Phương Lý - Thu Tin - Nhung Anh - Hạnh T.Dục - Long Toán - Tiến Văn - Mai_V                     Toán - Tuyền_T Hóa - Lộc Toán - Sang Sinh - Tuyết_Si
5 Lý - Thu Văn - Phương Tin - Nhung CNghệ - Mai_V Anh - Hạnh Toán - Tiến Anh - Dung                     Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si Hóa - Lộc Toán - Sang
6 1 Văn - Phương T.Dục - Long Sinh - Ngạn Tin - Nhung Nhạc - An Văn - Mạnh Toán - Tiến         TD_Chinh Văn (TC) - Ngưn Lý (TC) - Trang TD_Quân Hóa (TC) - Phúc Anh (TC) - Diễm Văn - Hằng Toán - Tuyền_T GDCD - Tuyết_GD Hóa - Lộc
2 T.Dục - Long Sinh - Ngạn Văn - Phương GDCD - Tuyết_GD Tin - Nhung Văn - Mạnh Toán - Tiến         TD_Chinh Văn (TC) - Ngưn Hóa (TC) - Phúc TD_Quân Lý (TC) - Trang Anh (TC) - Diễm Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Tin - Hiệp Hóa - Lộc
3 Toán - Thảo Anh - Hạnh T.Dục - Long Văn - Mạnh Toán - Tiến Nhạc - An T.Dục - Chính         Tin_Hiep Hóa (TC) - Phúc Văn (TC) - Ngưn Tin_Nhung Anh (TC) - Diễm Lý (TC) - Trang Toán - Tuyền_T Hóa - Lộc T.Dục - Quân GDCD - Tuyết_GD
4 Anh - Hạnh Toán - Thảo Nhạc - An Văn - Mạnh Sinh - Ngạn T.Dục - Chính GDCD - Tuyết_GD         Tin_Hiep Lý (TC) - Trang Văn (TC) - Ngưn Tin_Nhung Anh (TC) - Diễm Hóa (TC) - Phúc Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Hóa - Lộc T.Dục - Quân
5 Anh - Hạnh Nhạc - An Toán - Thảo Toán - Tiến Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Tin - Nhung                     Hóa - Lộc Văn - Hằng Văn - Ngưn Tin - Hiệp
7 1 Toán - Thảo Văn - Phương CNghệ - Mai_V Toán - Tiến Văn - Mạnh T.Dục - Chính Địa - Nguyên                     T.Dục - Quân CNghệ - Nhài Toán - Sang Sử - Tuyền_S
2 Toán - Thảo Địa - Nguyên Văn - Phương Văn - Mạnh Toán - Tiến CNghệ - Mai_V T.Dục - Chính                     CNghệ - Nhài T.Dục - Quân Sử - Tuyền_S Toán - Sang
3 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL                            
4 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL                            
5                                          
 
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI CHIỀU        
Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020        
                               
THỨ TIẾT 7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 Địa - Bình Anh - Dung M.Thuật - Thanh Anh - Ngọc Lý - Nhài GDCD - Tuyết_GD CNghệ - Trang Toán - Sang Sử - Mai_S Anh - Diễm        
2 Sử - Mai_S M.Thuật - Thanh GDCD - Tuyết_GD Lý - Nhài Anh - Ngọc Toán - Sang Anh - Diễm Địa - Bình Lý - Trang Hóa - Phúc        
3 Anh - Dung CNghệ - Phúc Lý - Nhài GDCD - Tuyết_GD Anh - Ngọc Lý - Trang Toán - Sang M.Thuật - Thanh Anh - Diễm Địa - Bình        
4 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN        
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ        
3 1 Nhạc - An Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Toán - Thảo Địa - Bình Sinh - Liễu Toán - Sang Văn - Ngưn Hóa - Phúc Anh - Diễm        
2 CNghệ - Phúc Địa - Bình Toán - Tuyền_T Toán - Thảo Sử - Tuyền_S Toán - Sang Nhạc - An Sinh - Liễu Văn - Mạnh Anh - Diễm Anh (TC) - Thanh_AV Văn (TC) - Hằng Lý (TC) - Thu Văn (TC) - Ngưn
3 Toán - Tuyền_T Anh - Dung Sử - Tuyền_S Sinh - Liễu Toán - Thảo Hóa - Phúc Anh - Diễm Địa - Bình Văn - Mạnh Nhạc - An Anh (TC) - Thanh_AV Lý (TC) - Thu Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Ngưn
4 Toán - Tuyền_T Sử - Tuyền_S Anh - Dung Địa - Bình Toán - Thảo Hóa - Phúc Anh - Diễm Toán - Sang Nhạc - An Văn - Mạnh Văn (TC) - Hằng Anh (TC) - Thanh_AV Văn (TC) - Ngưn Lý (TC) - Thu
5 Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh - Dung Sử - Tuyền_S Sinh - Liễu Nhạc - An Hóa - Phúc Anh - Diễm Địa - Bình Văn - Mạnh Lý (TC) - Thu Anh (TC) - Thanh_AV Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Sang
4 1 Anh - Dung Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Sử - Tuyền_S Văn - Phương Toán - Sang Văn - Ngưn Lý - Trang Địa - Bình Sử - Mai_S        
2 Anh - Dung CNghệ - Phúc Địa - Bình Sinh - Liễu Văn - Phương CNghệ - Trang Văn - Ngưn Sử - Mai_S M.Thuật - Thanh Toán - Tiến Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Hằng Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Sang
3 CNghệ - Phúc Địa - Bình Sinh - Liễu Văn - Phương Sử - Tuyền_S Sử - Mai_S M.Thuật - Thanh Văn - Ngưn CNghệ - Trang Toán - Tiến Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Hằng Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Sang
4 Sinh - Tuyết_Si Sử - Tuyền_S CNghệ - Phúc CNghệ - Lộc Địa - Bình Sinh - Liễu Sử - Mai_S Văn - Ngưn Toán - Tiến M.Thuật - Thanh Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Ngọc
5 Sử - Mai_S Sinh - Tuyết_Si Sử - Tuyền_S Địa - Bình CNghệ - Lộc M.Thuật - Thanh Hóa - Phúc Sinh - Liễu Toán - Tiến Lý - Trang Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Ngọc
5 1 Văn - Hằng Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Toán - Thảo CNghệ - Lộc Văn - Ngưn Lý - Trang Hóa - Phúc Sinh - Liễu Địa - Bình        
2 Sinh - Tuyết_Si Văn - Hằng Địa - Bình Toán - Thảo Anh - Ngọc Địa - Nguyên Sinh - Liễu CNghệ - Trang Hóa - Phúc Toán - Tiến        
3 Địa - Bình Toán - Tuyền_T CNghệ - Phúc CNghệ - Lộc Nhạc - An Tin - Nhung Địa - Nguyên Văn - Ngưn Toán - Tiến CNghệ - Trang        
4 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM        
5 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM        
6 1 M.Thuật - Thanh Anh - Dung Văn - Hằng Nhạc - An Văn - Phương Văn - Ngưn GDCD - Tuyết_GD Toán - Sang Anh - Diễm Văn - Mạnh        
2 Văn - Hằng GDCD - Tuyết_GD Nhạc - An M.Thuật - Thanh Văn - Phương Văn - Ngưn Sinh - Liễu Toán - Sang Anh - Diễm Văn - Mạnh Toán (TC) - Tuyền_T Hóa (TC) - Lộc Tin - Hiệp Anh (TC) - Ngọc
3 Văn - Hằng Nhạc - An Anh - Dung Văn - Phương Sinh - Liễu Toán - Sang Văn - Ngưn Anh - Diễm Văn - Mạnh GDCD - Tuyết_GD Hóa (TC) - Lộc Toán (TC) - Tuyền_T Anh (TC) - Ngọc Tin - Hiệp
4 Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Sinh - Liễu Anh - Ngọc GDCD - Tuyết_GD Anh - Hạnh Toán - Sang Anh - Diễm Văn - Mạnh Toán - Tiến Anh (TC) - Thanh_AV Tin - Hiệp Hóa (TC) - Lộc Văn (TC) - Ngưn
5 GDCD - Tuyết_GD Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc M.Thuật - Thanh Anh - Hạnh Toán - Sang Nhạc - An Toán - Tiến Sinh - Liễu Tin - Hiệp Anh (TC) - Thanh_AV Văn (TC) - Ngưn Hóa (TC) - Lộc
7 1 Lý - Nhài Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Văn - Phương Toán - Thảo Anh - Hạnh Văn - Ngưn Hóa - Phúc GDCD - Tuyết_GD Sinh - Liễu        
2 Toán - Tuyền_T Lý - Nhài Văn - Hằng Văn - Phương Toán - Thảo Văn - Ngưn TD - Quân GDCD - Tuyết_GD Sinh - Liễu Hóa - Phúc        
3                            
4                            
5                            

Tổng số điểm của bài viết là: 41 trong 14 đánh giá

Xếp hạng: 2.9 - 14 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay101
  • Tháng hiện tại10,026
  • Tổng lượt truy cập109,809
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây