TKB áp dụng từ 03/02/20

Thứ năm - 16/01/2020 14:32
TKB áp dụng từ 03/02/20
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI SÁNG        
Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020        
                                             
THỨ TIẾT 6A1
(Tuyết_GD)
6A2
(Long)
6A3
(Thảo)
6A4
(An)
6A5
(Hạnh)
6A6
(Mai_S)
6A7
(Mai_V)
7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ                     Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN                     SHCN SHCN SHCN SHCN
3 Nhạc - An Sử - Mai_S Toán - Thảo Anh - Hạnh GDCD - Tuyết_GD Tin - Nhung Văn - Mai_V                     Hóa - Lộc Sử - Tuyền_S Sinh - Tuyết_Si Địa - Nguyên
4 GDCD - Tuyết_GD Toán - Thảo Sử - Mai_S Tin - Nhung Nhạc - An Địa - Nguyên Văn - Mai_V                     Sử - Tuyền_S Hóa - Lộc Lý - Thu Sinh - Tuyết_Si
5 Toán - Thảo Anh - Hạnh Địa - Nguyên Tin - Nhung CNghệ - Mai_V GDCD - Tuyết_GD Nhạc - An                     Sinh - Tuyết_Si Lý - Thu Hóa - Lộc Sử - Tuyền_S
3 1 T.Dục - Long Văn - Phương Lý - Thu Sinh - Ngạn Sử - Mai_S Anh - Dung CNghệ - Mai_V Tin_Hiep TD_Chinh       TD_Quân Tin_Nhung Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Mạnh Toán (TC) - Tiến Văn - Hằng Anh - Thanh_AV Địa - Nguyên Văn - Ngưn
2 Lý - Thu Văn - Phương Sinh - Ngạn Sử - Mai_S Địa - Nguyên Anh - Dung M.Thuật - Thanh Tin_Hiep TD_Chinh       TD_Quân Tin_Nhung Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Mạnh Toán (TC) - Tiến Văn - Hằng Anh - Thanh_AV CNghệ - Nhài Văn - Ngưn
3 Sử - Mai_S Tin - Nhung Văn - Phương T.Dục - Long Lý - Nhài M.Thuật - Thanh Văn - Mai_V TD_Chinh Tin_Hiep       Dia-Nguyen TD_Quân Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Tiến Văn (TC) - Mạnh Anh - Thanh_AV Văn - Hằng Toán - Sang Lý - Thu
4 Văn - Phương M.Thuật - Thanh Anh - Dung CNghệ - Mai_V T.Dục - Long Sinh - Ngạn Sử - Mai_S TD_Chinh Tin_Hiep       Tin_Nhung Dia-Nguyen Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Tiến Văn (TC) - Mạnh Anh - Thanh_AV Văn - Hằng T.Dục - Quân CNghệ - Nhài
5 Văn - Phương Sinh - Ngạn CNghệ - Mai_V Toán - Tiến Văn - Mạnh Sử - Mai_S Tin - Nhung                     Lý - Thu Tin - Hiệp Văn - Ngưn Toán - Sang
4 1 CNghệ - Trang Sinh - Ngạn GDCD - Tuyết_GD M.Thuật - Thanh Văn - Mạnh Anh - Dung Toán - Tiến     Tin_Hiep TD_Chinh   Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Tin_Nhung TD_Long Địa - Nguyên Văn - Hằng Anh - Ngọc Văn - Ngưn
2 Sinh - Ngạn CNghệ - Trang Anh - Dung GDCD - Tuyết_GD Văn - Mạnh Toán - Tiến Địa - Nguyên     Tin_Hiep TD_Chinh   Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Tin_Nhung TD_Long Văn - Hằng Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc Văn - Ngưn
3 Anh - Hạnh Toán - Thảo M.Thuật - Thanh Địa - Nguyên Sinh - Ngạn Toán - Tiến Sinh - Tuyết_Si     TD_Chinh Tin_Hiep   Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Lý (TC) - Trang TD_Long Tin_Nhung Sử - Tuyền_S GDCD - Tuyết_GD Văn - Ngưn Anh - Ngọc
4 M.Thuật - Thanh Toán - Thảo Văn - Phương Toán - Tiến Anh - Hạnh Văn - Mạnh Anh - Dung     TD_Chinh Tin_Hiep   Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Hóa (TC) - Phúc TD_Long Tin_Nhung GDCD - Tuyết_GD Sinh - Tuyết_Si Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc
5 Toán - Thảo Tin - Nhung Văn - Phương Anh - Hạnh M.Thuật - Thanh Văn - Mạnh Anh - Dung                     Tin - Hiệp Địa - Nguyên Sinh - Tuyết_Si Toán - Sang
5 1 Anh - Hạnh Lý - Thu CNghệ - Mai_V T.Dục - Long Toán - Tiến Tin - Nhung Anh - Dung                     Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Văn - Ngưn T.Dục - Quân
2 Toán - Thảo T.Dục - Long Anh - Dung Toán - Tiến Tin - Nhung CNghệ - Mai_V Sinh - Tuyết_Si                     T.Dục - Quân Toán - Tuyền_T Văn - Ngưn Lý - Thu
3 Toán - Thảo Anh - Hạnh T.Dục - Long CNghệ - Mai_V Tin - Nhung Lý - Nhài Toán - Tiến                     Lý - Thu T.Dục - Quân Toán - Sang Văn - Ngưn
4 CNghệ - Trang Toán - Thảo Tin - Nhung Anh - Hạnh CNghệ - Mai_V Toán - Tiến Lý - Nhài                     Toán - Tuyền_T Lý - Thu Toán - Sang Sinh - Tuyết_Si
5 Tin - Nhung CNghệ - Trang Toán - Thảo Lý - Nhài Anh - Hạnh Toán - Tiến CNghệ - Mai_V                     Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si Lý - Thu Toán - Sang
6 1 Văn - Phương T.Dục - Long Tin - Nhung Nhạc - An Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Toán - Tiến         TD_Chinh Văn (TC) - Ngưn Lý (TC) - Trang TD_Quân Hóa (TC) - Phúc Anh (TC) - Diễm Văn - Hằng Toán - Tuyền_T GDCD - Tuyết_GD Hóa - Lộc
2 Tin - Nhung Nhạc - An Văn - Phương Sinh - Ngạn T.Dục - Long Văn - Mạnh Toán - Tiến         TD_Chinh Văn (TC) - Ngưn Hóa (TC) - Phúc TD_Quân Lý (TC) - Trang Anh (TC) - Diễm Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Tin - Hiệp Hóa - Lộc
3 Sinh - Ngạn Văn - Phương T.Dục - Long Văn - Mạnh Anh - Hạnh Nhạc - An T.Dục - Chính         Tin_Hiep Hóa (TC) - Phúc Văn (TC) - Ngưn Tin_Nhung Anh (TC) - Diễm Lý (TC) - Trang Toán - Tuyền_T Hóa - Lộc T.Dục - Quân GDCD - Tuyết_GD
4 T.Dục - Long Anh - Hạnh Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Toán - Tiến T.Dục - Chính GDCD - Tuyết_GD         Tin_Hiep Lý (TC) - Trang Văn (TC) - Ngưn Tin_Nhung Anh (TC) - Diễm Hóa (TC) - Phúc Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Hóa - Lộc T.Dục - Quân
5 Anh - Hạnh GDCD - Tuyết_GD Nhạc - An Toán - Tiến Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Tin - Nhung                     Hóa - Lộc Văn - Hằng Văn - Ngưn Tin - Hiệp
7 1 Địa - Nguyên Văn - Phương Toán - Thảo Văn - Mạnh Toán - Tiến T.Dục - Chính Văn - Mai_V                     T.Dục - Quân CNghệ - Nhài Toán - Sang Sử - Tuyền_S
2 Văn - Phương Địa - Nguyên Toán - Thảo Văn - Mạnh Toán - Tiến CNghệ - Mai_V T.Dục - Chính                     CNghệ - Nhài T.Dục - Quân Sử - Tuyền_S Toán - Sang
3 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL                     NGLL NGLL NGLL NGLL
4 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng                     2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng
5                                          
                                             
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI CHIỀU        
Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020        
                               
THỨ TIẾT 7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 CNghệ - Phúc Anh - Dung Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc Lý - Nhài Toán - Sang Anh - Diễm Sử - Mai_S Địa - Bình CNghệ - Trang        
2 Sử - Mai_S Lý - Nhài Anh - Dung Anh - Ngọc Sử - Tuyền_S Hóa - Phúc Toán - Sang Địa - Bình Lý - Trang Anh - Diễm        
3 Lý - Nhài CNghệ - Phúc Địa - Bình Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc Sử - Mai_S Lý - Trang Toán - Sang Anh - Diễm M.Thuật - Thanh        
4 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN        
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ        
3 1 Văn - Hằng Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Toán - Thảo Nhạc - An Hóa - Phúc Toán - Sang Văn - Ngưn GDCD - Tuyết_GD Anh - Diễm        
2 Sinh - Tuyết_Si Nhạc - An GDCD - Tuyết_GD Toán - Thảo Địa - Bình Toán - Sang Hóa - Phúc Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Anh - Diễm Anh (TC) - Thanh_AV Văn (TC) - Hằng Lý (TC) - Thu Văn (TC) - Ngưn
3 Địa - Bình Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Sinh - Tuyết_Si Toán - Thảo Sinh - Ngạn Anh - Diễm Nhạc - An Văn - Mạnh Hóa - Phúc Anh (TC) - Thanh_AV Lý (TC) - Thu Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Ngưn
4 Toán - Tuyền_T Địa - Bình Sinh - Tuyết_Si Nhạc - An Toán - Thảo GDCD - Tuyết_GD Sinh - Ngạn Toán - Sang Anh - Diễm Văn - Mạnh Văn (TC) - Hằng Anh (TC) - Thanh_AV Văn (TC) - Ngưn Lý (TC) - Thu
5 Toán - Tuyền_T Văn - Hằng CNghệ - Phúc Địa - Bình Sinh - Tuyết_Si Nhạc - An GDCD - Tuyết_GD Anh - Diễm Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Lý (TC) - Thu Anh (TC) - Thanh_AV Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Sang
4 1 Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Địa - Bình Sinh - Tuyết_Si Sử - Tuyền_S Toán - Sang Văn - Ngưn Lý - Trang Hóa - Phúc Toán - Tiến        
2 Sử - Mai_S Sử - Tuyền_S CNghệ - Phúc Địa - Bình Sinh - Tuyết_Si Sinh - Ngạn Văn - Ngưn M.Thuật - Thanh CNghệ - Trang Toán - Tiến Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Hằng Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Sang
3 Sinh - Tuyết_Si Địa - Bình M.Thuật - Thanh Sử - Tuyền_S Văn - Phương CNghệ - Trang Sinh - Ngạn Văn - Ngưn Sử - Mai_S Hóa - Phúc Toán (TC) - Tuyền_T Văn (TC) - Hằng Anh (TC) - Ngọc Toán (TC) - Sang
4 M.Thuật - Thanh CNghệ - Phúc Sinh - Tuyết_Si CNghệ - Lộc Văn - Phương Lý - Trang Sử - Mai_S Văn - Ngưn Toán - Tiến Sinh - Ngạn Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Ngọc
5 Địa - Bình Sinh - Tuyết_Si Sử - Tuyền_S Văn - Phương CNghệ - Lộc M.Thuật - Thanh CNghệ - Trang Sinh - Ngạn Toán - Tiến Sử - Mai_S Văn (TC) - Hằng Toán (TC) - Tuyền_T Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Ngọc
5 1 Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh - Dung Toán - Thảo Địa - Bình Địa - Nguyên Văn - Ngưn Hóa - Phúc Nhạc - An Lý - Trang        
2 Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Lý - Nhài Toán - Thảo Anh - Ngọc Văn - Ngưn Hóa - Phúc CNghệ - Trang Sinh - Ngạn Địa - Bình        
3 CNghệ - Phúc Sử - Tuyền_S Toán - Tuyền_T Lý - Nhài CNghệ - Lộc Tin - Nhung Địa - Nguyên Địa - Bình Toán - Tiến Sinh - Ngạn        
4 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM        
5 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM        
6 1 Toán - Tuyền_T GDCD - Tuyết_GD Anh - Dung CNghệ - Lộc Văn - Phương Văn - Ngưn Nhạc - An Toán - Sang M.Thuật - Thanh Văn - Mạnh        
2 Nhạc - An Anh - Dung Văn - Hằng GDCD - Tuyết_GD Văn - Phương Văn - Ngưn M.Thuật - Thanh Toán - Sang Anh - Diễm Văn - Mạnh Toán (TC) - Tuyền_T Hóa (TC) - Lộc Tin - Hiệp Anh (TC) - Ngọc
3 Anh - Dung M.Thuật - Thanh Văn - Hằng Văn - Phương GDCD - Tuyết_GD Toán - Sang Anh - Diễm Văn - Ngưn Văn - Mạnh Toán - Tiến Hóa (TC) - Lộc Toán (TC) - Tuyền_T Anh (TC) - Ngọc Tin - Hiệp
4 Anh - Dung Văn - Hằng Nhạc - An M.Thuật - Thanh Anh - Ngọc Anh - Hạnh Toán - Sang Anh - Diễm Văn - Mạnh Toán - Tiến Anh (TC) - Thanh_AV Tin - Hiệp Hóa (TC) - Lộc Văn (TC) - Ngưn
5 GDCD - Tuyết_GD Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc M.Thuật - Thanh Anh - Hạnh Toán - Sang Anh - Diễm Toán - Tiến Nhạc - An Tin - Hiệp Anh (TC) - Thanh_AV Văn (TC) - Ngưn Hóa (TC) - Lộc
7 1 Văn - Hằng Anh - Dung Toán - Tuyền_T Văn - Phương Toán - Thảo Anh - Hạnh Văn - Ngưn Hóa - Phúc Địa - Bình GDCD - Tuyết_GD        
2 Anh - Dung Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Văn - Phương Toán - Thảo Văn - Ngưn T.Dục - Quân GDCD - Tuyết_GD Hóa - Phúc Địa - Bình        
3 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL        
4 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng 2t cuối tháng        
5                            

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay85
  • Tháng hiện tại10,010
  • Tổng lượt truy cập109,793
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây