TKB áp dụng từ 01/06/2020

Thứ hai - 01/06/2020 09:48
TKB áp dụng từ 01/06/2020
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU                
BUỔI SÁNG                
Thực hiện từ ngày 01 tháng 06 năm 2020 Thực hiện từ ngày 08 tháng 06 năm 2020
                                   
THỨ TIẾT 6A1
(Tuyết_GD)
6A2
(Long)
6A3
(Ngạn)
6A4
(An)
6A5
(Hạnh)
6A6
(Mai_S)
6A7
(Mai_V)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1 9A2 9A3 9A4
2 1 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN Văn (TC) - Ngưn Anh (TC) - Diễm Toán (TC) - Sang Lý (TC) - Trang Toán (TC) - Tiến Trả bài
Kiểm tra
HK II
Trả bài
Kiểm tra
HK II
Trả bài
Kiểm tra
HK II
Trả bài
Kiểm tra
HK II
2 Anh - Hạnh Sinh - Ngạn Toán - Thảo CNghệ - Mai_V Sử - Mai_S Địa - Nguyên Sinh - Tuyết_Si Văn (TC) - Ngưn Lý (TC) - Trang Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Toán (TC) - Tiến
3 GDCD - Tuyết_GD Toán - Thảo Sử - Mai_S Anh - Hạnh Địa - Nguyên Sinh - Ngạn Sinh - Tuyết_Si Toán (TC) - Sang Hóa (TC) - Phúc Văn (TC) - Ngưn Toán (TC) - Tiến Anh (TC) - Diễm
4 Toán - Thảo Địa - Nguyên GDCD - Tuyết_GD Anh - Hạnh Sinh - Ngạn Sử - Mai_S CNghệ - Mai_V Toán (TC) - Sang Văn (TC) - Ngưn Hóa (TC) - Phúc Toán (TC) - Tiến Anh (TC) - Diễm
5                        
3 1 Sinh - Ngạn Văn - Phương CNghệ - Mai_V Địa - Nguyên Toán - Tiến Văn - Mạnh Sử - Mai_S           Văn - Hằng Anh - Nhiên Anh - Ngọc Văn - Ngưn
2 Văn - Phương Sử - Mai_S Địa - Nguyên Sinh - Ngạn Toán - Tiến Văn - Mạnh Văn - Mai_V           Văn - Hằng Anh - Nhiên Anh - Ngọc Văn - Ngưn
3 Địa - Nguyên Anh - Hạnh Sinh - Ngạn Sử - Mai_S Văn - Mạnh CNghệ - Mai_V Toán - Tiến           Anh - Nhiên Văn - Hằng Văn - Ngưn Anh - Ngọc
4 Sử - Mai_S Anh - Hạnh Văn - Phương CNghệ - Mai_V Sinh - Ngạn Toán - Tiến Địa - Nguyên           Anh - Nhiên Văn - Hằng Văn - Ngưn Anh - Ngọc
5                                
4 1 Tin - Nhung Sinh - Ngạn Toán - Thảo Văn - Mạnh GDCD - Tuyết_GD Toán - Tiến Anh - Dung           Toán - Tuyền_T Anh - Nhiên Văn - Ngưn Toán - Sang
2 Sinh - Ngạn Tin - Nhung Toán - Thảo Văn - Mạnh Toán - Tiến GDCD - Tuyết_GD Anh - Dung           Toán - Tuyền_T Anh - Nhiên Văn - Ngưn Toán - Sang
3 Toán - Thảo CNghệ - Trang Sinh - Ngạn Toán - Tiến Tin - Nhung Anh - Dung GDCD - Tuyết_GD           Anh - Nhiên Toán - Tuyền_T Toán - Sang Văn - Ngưn
4 CNghệ - Trang Anh - Hạnh Anh - Dung GDCD - Tuyết_GD Văn - Mạnh Sinh - Ngạn Tin - Nhung           Anh - Nhiên Toán - Tuyền_T Toán - Sang Văn - Ngưn
5 CNghệ - Trang GDCD - Tuyết_GD Anh - Dung Sinh - Ngạn Anh - Hạnh Văn - Mạnh Tin - Nhung                  
5 1 Văn - Phương Toán - Thảo Tin - Nhung Anh - Hạnh Văn - Mạnh Anh - Dung Toán - Tiến           Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Toán - Sang Anh - Ngọc
2 Văn - Phương Toán - Thảo CNghệ - Mai_V Tin - Nhung Văn - Mạnh Anh - Dung Toán - Tiến           Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Toán - Sang Anh - Ngọc
3 Tin - Nhung Văn - Phương Toán - Thảo Văn - Mạnh Anh - Hạnh Toán - Tiến Văn - Mai_V           Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Toán - Sang
4 Anh - Hạnh Văn - Phương Anh - Dung Văn - Mạnh Tin - Nhung Toán - Tiến Văn - Mai_V           Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Toán - Sang
5 Anh - Hạnh Tin - Nhung Văn - Phương Toán - Tiến CNghệ - Mai_V Văn - Mạnh Anh - Dung                  
6 1 Toán - Thảo Văn - Phương Lý - Thu Toán - Tiến CNghệ - Mai_V Tin - Nhung Lý - Nhài Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Văn (TC) - Mạnh Lý (TC) - Trang Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Văn - Ngưn
2 Toán - Thảo CNghệ - Trang Văn - Phương Toán - Tiến Lý - Nhài Tin - Nhung CNghệ - Mai_V Anh (TC) - Hạnh Toán (TC) - Sang Anh (TC) - Diễm Văn (TC) - Mạnh Hóa (TC) - Phúc Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Văn - Ngưn
3 Lý - Thu Toán - Thảo Văn - Phương Tin - Nhung Toán - Tiến Lý - Nhài Văn - Mai_V Hóa (TC) - Phúc Văn (TC) - Ngưn Lý (TC) - Trang Anh (TC) - Diễm Văn (TC) - Mạnh Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Toán - Sang Anh - Ngọc
4 Văn - Phương Lý - Thu Tin - Nhung Lý - Nhài Anh - Hạnh CNghệ - Mai_V Toán - Tiến Lý (TC) - Trang Anh (TC) - Diễm Văn (TC) - Ngưn Hóa (TC) - Phúc Văn (TC) - Mạnh Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Toán - Sang Anh - Ngọc
5                                
 
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU                
BUỔI CHIỀU                
Thực hiện từ ngày 01 tháng 06 năm 2020 Thực hiện từ ngày 08 tháng 06 năm 2020
                               
THỨ TIẾT 7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
9A1 9A2 9A3 9A4
2 1 Anh - Dung Văn - Hằng Địa - Bình Lý - Nhài CNghệ - Lộc Văn - Ngưn Hóa - Phúc Toán - Sang CNghệ - Trang GDCD - Tuyết_GD        
2 Lý - Nhài Địa - Bình Anh - Dung CNghệ - Lộc GDCD - Tuyết_GD Anh - Hạnh Văn - Ngưn Toán - Sang Hóa - Phúc Lý - Trang        
3 CNghệ - Phúc Anh - Dung Văn - Hằng GDCD - Tuyết_GD Lý - Nhài Anh - Hạnh Toán - Sang Văn - Ngưn Lý - Trang Địa - Bình        
4 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN        
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ        
3 1 Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Sinh - Liễu Toán - Thảo Sử - Tuyền_S Văn - Ngưn GDCD - Tuyết_GD Toán - Sang Văn - Mạnh CNghệ - Trang        
2 Sinh - Tuyết_Si Sử - Tuyền_S Sinh - Liễu Toán - Thảo Anh - Ngọc Văn - Ngưn Toán - Sang Lý - Trang Văn - Mạnh Địa - Bình        
3 Địa - Bình Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc GDCD - Tuyết_GD Toán - Sang CNghệ - Trang Sinh - Liễu Anh - Diễm        
4 Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si Địa - Bình Sinh - Liễu Toán - Thảo Toán - Sang Văn - Ngưn Anh - Diễm GDCD - Tuyết_GD Văn - Mạnh        
5 Toán - Tuyền_T GDCD - Tuyết_GD Sử - Tuyền_S Địa - Bình Toán - Thảo Toán - Sang Sinh - Liễu Văn - Ngưn Anh - Diễm Văn - Mạnh        
4 1 Văn - Hằng CNghệ - Phúc Sử - Tuyền_S Văn - Phương Tin - Hiệp Toán - Sang Văn - Ngưn Tin - Nhung Địa - Bình Sử - Mai_S        
2 Địa - Bình Toán - Tuyền_T Tin - Hiệp Văn - Phương Sử - Tuyền_S Sinh - Liễu CNghệ - Trang Hóa - Phúc Tin - Nhung Toán - Tiến Anh - Nhiên Văn - Hằng Toán - Sang Văn - Ngưn
3 Anh - Dung Toán - Tuyền_T Tin - Hiệp Sử - Tuyền_S Địa - Bình CNghệ - Trang Sử - Mai_S Sinh - Liễu Tin - Nhung Toán - Tiến Anh - Nhiên Văn - Hằng Toán - Sang Văn - Ngưn
4 Toán - Tuyền_T Anh - Dung CNghệ - Phúc Tin - Hiệp Văn - Phương Tin - Nhung Lý - Trang Sử - Mai_S Toán - Tiến Sinh - Liễu Văn - Hằng Anh - Nhiên Văn - Ngưn Toán - Sang
5 Sử - Mai_S Sử - Tuyền_S Toán - Tuyền_T Tin - Hiệp Văn - Phương Lý - Trang Tin - Nhung Địa - Bình Toán - Tiến Hóa - Phúc Văn - Hằng Anh - Nhiên Văn - Ngưn Toán - Sang
5 1 GDCD - Tuyết_GD Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Anh - Ngọc Toán - Thảo Tin - Nhung Sinh - Liễu Địa - Bình Hóa - Phúc Anh - Diễm        
2 Toán - Tuyền_T CNghệ - Phúc Văn - Hằng Anh - Ngọc Toán - Thảo Sinh - Liễu Tin - Nhung GDCD - Tuyết_GD Địa - Bình Anh - Diễm        
3 Văn - Hằng Địa - Bình GDCD - Tuyết_GD Toán - Thảo Anh - Ngọc Sử - Mai_S Anh - Diễm Tin - Nhung Sinh - Liễu Hóa - Phúc        
4 Sử - Mai_S Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Toán - Thảo Địa - Bình Văn - Ngưn Địa - Nguyên Hóa - Phúc Anh - Diễm Tin - Nhung        
5 CNghệ - Phúc Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Địa - Bình Sinh - Liễu Địa - Nguyên Văn - Ngưn Anh - Diễm Sử - Mai_S Tin - Nhung        
6 1 Tin - Hiệp Anh - Dung Văn - Hằng Anh - Ngọc Văn - Phương Toán - Sang Hóa - Phúc Sinh - Liễu Anh - Diễm Văn - Mạnh        
2 Tin - Hiệp Văn - Hằng Anh - Dung CNghệ - Lộc Văn - Phương Hóa - Phúc Anh - Diễm Văn - Ngưn Toán - Tiến Văn - Mạnh Anh - Nhiên Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Toán - Sang
3 Văn - Hằng Tin - Hiệp Anh - Dung Văn - Phương CNghệ - Lộc Hóa - Phúc Anh - Diễm Văn - Ngưn Toán - Tiến Sinh - Liễu Anh - Nhiên Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Toán - Sang
4 Văn - Hằng Tin - Hiệp Lý - Nhài Văn - Phương Sinh - Liễu Địa - Nguyên Toán - Sang Anh - Diễm Văn - Mạnh Toán - Tiến Toán - Tuyền_T Anh - Nhiên Văn - Ngưn Anh - Ngọc
5 Anh - Dung Lý - Nhài CNghệ - Phúc Sinh - Liễu Tin - Hiệp Anh - Hạnh Địa - Nguyên Toán - Sang Văn - Mạnh Toán - Tiến Toán - Tuyền_T Anh - Nhiên Văn - Ngưn Anh - Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay102
  • Tháng hiện tại10,027
  • Tổng lượt truy cập109,810
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây