TKB áp dụng từ 09/09/19

Thứ năm - 05/09/2019 13:56
TKB áp dụng từ 09/09/19
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI SÁNG        
Thực hiện từ ngày 09 tháng 09 năm 2019        
                         
THỨ TIẾT 6A1
(Tuyết_GD)
6A2
(Long)
6A3
(Thảo)
6A4
(Nhiên)
6A5
(Nhung)
6A6
(Mai_S)
6A7
(Mai_V)
9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
3 Tin - Nhung Toán - Thảo Sử - Mai_S Toán - Tiến Anh - Nhiên GDCD - Tuyết_GD Văn - Mai_V Văn - Hằng M.Thuật - Thanh CNghệ - Nhài Lý - Thu
4 M.Thuật - Thanh Toán - Thảo Lý - Thu Anh - Nhiên Địa - Nguyên Toán - Tiến Lý - Nhài Văn - Hằng Sinh - Tuyết_Si GDCD - Tuyết_GD Sử - Tuyền_S
5 Toán - Thảo Anh - Nhiên GDCD - Tuyết_GD CNghệ - Mai_V Tin - Nhung Toán - Tiến Sinh - Tuyết_Si Địa - Nguyên Văn - Hằng Lý - Thu CNghệ - Nhài
3 1 Nhạc - An CNghệ - Mai_V Toán - Thảo T.Dục - Long M.Thuật - Thanh Tin - Nhung Toán - Tiến CNghệ - Nhài Văn - Hằng T.Dục - Quân Văn - Ngưn
2 T.Dục - Long Tin - Nhung Toán - Thảo Lý - Nhài Toán - Tiến CNghệ - Mai_V M.Thuật - Thanh T.Dục - Quân Văn - Hằng Địa - Nguyên Văn - Ngưn
3 CNghệ - Mai_V T.Dục - Long Nhạc - An Toán - Tiến Sinh - Ngạn Lý - Nhài Tin - Nhung M.Thuật - Thanh Địa - Nguyên Văn - Ngưn T.Dục - Quân
4 Toán - Thảo M.Thuật - Thanh Tin - Nhung Toán - Tiến Nhạc - An Sinh - Ngạn Văn - Mai_V Văn - Hằng CNghệ - Nhài Toán - Sang Địa - Nguyên
5 Sinh - Ngạn Toán - Thảo Địa - Nguyên Tin - Nhung Lý - Nhài Toán - Tiến CNghệ - Mai_V Văn - Hằng Nhạc - An Toán - Sang M.Thuật - Thanh
4 1 Tin - Nhung T.Dục - Long Sinh - Ngạn Địa - Nguyên Anh - Nhiên Văn - Mạnh Sử - Mai_S Hóa - Lộc Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Sinh - Tuyết_Si
2 Sử - Mai_S Sinh - Ngạn Tin - Nhung Anh - Nhiên T.Dục - Long Văn - Mạnh Địa - Nguyên Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc GDCD - Tuyết_GD
3 Văn - Phương Sử - Mai_S T.Dục - Long Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Tin - Nhung GDCD - Tuyết_GD Sử - Tuyền_S Địa - Nguyên Sinh - Tuyết_Si Hóa - Lộc
4 Anh - Nhiên Địa - Nguyên Văn - Phương Tin - Nhung Văn - Mạnh Sử - Mai_S Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Sử - Tuyền_S Hóa - Lộc Anh - Ngọc
5 Địa - Nguyên Văn - Phương Anh - Nhiên Văn - Mạnh GDCD - Tuyết_GD Sinh - Ngạn Tin - Nhung Toán - Tuyền_T Hóa - Lộc Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc
5 1 Anh - Nhiên GDCD - Tuyết_GD Văn - Phương T.Dục - Long Tin - Nhung T.Dục - Chính Văn - Mai_V Lý - Thu Hóa - Lộc T.Dục - Quân Văn - Ngưn
2 Lý - Thu Tin - Nhung Văn - Phương GDCD - Tuyết_GD T.Dục - Long CNghệ - Mai_V T.Dục - Chính Hóa - Lộc T.Dục - Quân M.Thuật - Thanh Văn - Ngưn
3 Toán - Thảo Văn - Phương CNghệ - Mai_V Văn - Mạnh Toán - Tiến M.Thuật - Thanh Nhạc - An GDCD - Tuyết_GD Anh - Nhiên Hóa - Lộc T.Dục - Quân
4 GDCD - Tuyết_GD Toán - Thảo M.Thuật - Thanh CNghệ - Mai_V Văn - Mạnh Nhạc - An Toán - Tiến Anh - Nhiên Lý - Thu Văn - Ngưn Hóa - Lộc
5 Văn - Phương Anh - Nhiên Toán - Thảo M.Thuật - Thanh CNghệ - Mai_V Văn - Mạnh Toán - Tiến Nhạc - An GDCD - Tuyết_GD Văn - Ngưn Lý - Thu
6 1 CNghệ - Mai_V Văn - Phương T.Dục - Long Sinh - Ngạn Anh - Nhiên Toán - Tiến Anh - Diễm Lý - Thu Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si Địa - Nguyên
2 T.Dục - Long Anh - Nhiên Văn - Phương Toán - Tiến Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Anh - Diễm Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Địa - Nguyên Nhạc - An
3 Văn - Phương Sinh - Ngạn CNghệ - Mai_V Nhạc - An Văn - Mạnh Anh - Diễm Toán - Tiến Địa - Nguyên Anh - Nhiên Lý - Thu Toán - Sang
4 Anh - Nhiên Lý - Thu Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Toán - Tiến Anh - Diễm CNghệ - Mai_V Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si Nhạc - An Toán - Sang
5 Sinh - Ngạn Nhạc - An Anh - Nhiên Văn - Mạnh Toán - Tiến Địa - Nguyên Văn - Mai_V Toán - Tuyền_T Lý - Thu Toán - Sang Sinh - Tuyết_Si
7 1 Văn - Phương CNghệ - Mai_V Toán - Thảo Anh - Nhiên Sử - Mai_S T.Dục - Chính Anh - Diễm Văn - Hằng T.Dục - Quân Văn - Ngưn Toán - Sang
2 Toán - Thảo Văn - Phương Anh - Nhiên Sử - Mai_S CNghệ - Mai_V Anh - Diễm T.Dục - Chính T.Dục - Quân Văn - Hằng Văn - Ngưn Toán - Sang
3 NGLL 2 tiết
cuối tháng
NGLL 2 tiết
cuối tháng
NGLL 2 tiết
cuối tháng
NGLL 2 tiết
cuối tháng
NGLL 2 tiết
cuối tháng
NGLL 2 tiết
cuối tháng
NGLL 2 tiết
cuối tháng
Anh - Nhiên Văn - Hằng Toán - Sang Văn - Ngưn
4 NGLL 2 tiết
cuối tháng
NGLL 2 tiết
cuối tháng
NGLL 2 tiết
cuối tháng
NGLL 2 tiết
cuối tháng
5              
 
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
BUỔI CHIỀU
Thực hiện từ ngày 09 tháng 09 năm 2019
                       
THỨ TIẾT 7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Hiệp)
7A5
(Thanh)
8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
2 1 Sử - Tuyền_S Lý - Nhài Toán - Tuyền_T Tin - Hiệp Địa - Bình Toán - Sang Lý - Trang Anh - Diễm Hóa - Phúc M.Thuật - Thanh
2 Toán - Tuyền_T CNghệ - Phúc Tin - Hiệp Lý - Nhài Sử - Tuyền_S Địa - Bình Toán - Sang CNghệ - Trang M.Thuật - Thanh Anh - Diễm
3 Tin - Hiệp Toán - Tuyền_T Sử - Tuyền_S Địa - Bình Lý - Nhài M.Thuật - Thanh Toán - Sang Lý - Trang Anh - Diễm Hóa - Phúc
4 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
3 1 Tin - Hiệp Sinh - Tuyết_Si Anh - Ngọc Sử - Tuyền_S Văn - Phương Lý - Trang Văn - Ngưn Sử - Mai_S Anh - Diễm Địa - Bình
2 Sử - Tuyền_S Anh - Ngọc Địa - Bình Sinh - Tuyết_Si Văn - Phương CNghệ - Trang Sinh - Ngạn Văn - Ngưn Sử - Mai_S Anh - Diễm
3 Anh - Ngọc Sử - Tuyền_S Sinh - Tuyết_Si GDCD - Tuyết_GD Tin - Hiệp Anh - Diễm CNghệ - Trang Văn - Ngưn Địa - Bình Sinh - Ngạn
4 Sinh - Tuyết_Si Tin - Hiệp T.Dục - Chính Văn - Phương Anh - Ngọc Sinh - Ngạn Sử - Mai_S CNghệ - Trang GDCD - Tuyết_GD T.Dục - Long
5 T.Dục - Chính GDCD - Tuyết_GD Tin - Hiệp Văn - Phương Anh - Ngọc Sử - Mai_S Anh - Diễm Sinh - Ngạn T.Dục - Long CNghệ - Trang
4 1 Văn - Hằng M.Thuật - Thanh CNghệ - Phúc CNghệ - Lộc Toán - Thảo Toán - Sang Địa - Bình Anh - Diễm Toán - Tiến Văn - Mạnh
2 CNghệ - Phúc Địa - Bình GDCD - Tuyết_GD Toán - Thảo CNghệ - Lộc Anh - Diễm Sinh - Ngạn Toán - Sang Toán - Tiến Văn - Mạnh
3 T.Dục - Chính Văn - Hằng M.Thuật - Thanh Toán - Thảo Địa - Bình Anh - Diễm T.Dục - Quân Toán - Sang Sinh - Ngạn GDCD - Tuyết_GD
4 GDCD - Tuyết_GD Văn - Hằng T.Dục - Chính Địa - Bình M.Thuật - Thanh Sinh - Ngạn Hóa - Phúc T.Dục - Quân Văn - Mạnh Toán - Tiến
5 Địa - Bình T.Dục - Chính Văn - Hằng M.Thuật - Thanh GDCD - Tuyết_GD T.Dục - Quân Anh - Diễm Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Toán - Tiến
5 1 Sinh - Tuyết_Si Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Toán - Thảo Toán - Sang Hóa - Phúc M.Thuật - Thanh CNghệ - Trang Sử - Mai_S
2 M.Thuật - Thanh Văn - Hằng Anh - Ngọc Sinh - Tuyết_Si Toán - Thảo Sử - Mai_S Toán - Sang Hóa - Phúc Sinh - Ngạn Lý - Trang
3 Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Văn - Hằng Toán - Thảo Sinh - Tuyết_Si Hóa - Phúc M.Thuật - Thanh Toán - Sang Lý - Trang Sinh - Ngạn
4 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM
5 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM
6 1 Văn - Hằng Anh - Ngọc Lý - Nhài Tin - Hiệp Văn - Phương Toán - Sang Văn - Ngưn Địa - Bình Toán - Tiến Văn - Mạnh
2 Lý - Nhài Tin - Hiệp Văn - Hằng Anh - Ngọc Văn - Phương GDCD - Tuyết_GD Văn - Ngưn Toán - Sang Toán - Tiến Văn - Mạnh
3 Anh - Ngọc Địa - Bình Toán - Tuyền_T T.Dục - Chính Tin - Hiệp Văn - Ngưn Toán - Sang T.Dục - Quân T.Dục - Long Toán - Tiến
4 Toán - Tuyền_T T.Dục - Chính Địa - Bình Văn - Phương Anh - Ngọc Văn - Ngưn T.Dục - Quân GDCD - Tuyết_GD Văn - Mạnh Toán - Tiến
5 Địa - Bình Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Văn - Phương T.Dục - Chính T.Dục - Quân GDCD - Tuyết_GD Văn - Ngưn Văn - Mạnh T.Dục - Long
7 1 Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Sinh - Tuyết_Si Sử - Tuyền_S Toán - Thảo Hóa - Phúc Văn - Ngưn Anh - Diễm CNghệ - Trang Sử - Mai_S
2 Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Sử - Tuyền_S Toán - Thảo Sinh - Tuyết_Si Văn - Ngưn CNghệ - Trang Sử - Mai_S Hóa - Phúc Anh - Diễm
3 Toán - Tuyền_T Sử - Tuyền_S Văn - Hằng Anh - Ngọc T.Dục - Chính Văn - Ngưn Anh - Diễm Hóa - Phúc Sử - Mai_S CNghệ - Trang
4 Anh - Ngọc Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T T.Dục - Chính Sử - Tuyền_S CNghệ - Trang Sử - Mai_S Văn - Ngưn Anh - Diễm Hóa - Phúc
5                    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay176
  • Tháng hiện tại12,313
  • Tổng lượt truy cập112,096
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây