THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN AD TỪ 06/4/2020

Thứ bảy - 04/04/2020 12:10
Thầy cô và học sinh xem để thực hiện!
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU          
BUỔI SÁNG: DẠY HỌC + XEM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN (Khối 6+7+8: Kênh 2 Đài truyền hình Hà Nội - Khối 9: Kênh 1 Đài truyền hình Hà Nội)
BUỔI CHIỀU: GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH
Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020          
                                                     
THỨ BUỔI TG 6A1
(Tuyết_GD)
6A2
(Long)
6A3
(Ngạn)
6A4
(An)
6A5
(Hạnh)
6A6
(Mai_S)
6A7
(Mai_V)
TG 7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
TG 8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
TG 9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 SÁNG 07:00 Địa - Nguyên CNghệ - Trang     Anh - Hạnh GDCD - Tuyết_GD Tin - Nhung 07:00 Toán - Tuyền_T Lý - Nhài CNghệ - Phúc   Toán - Thảo 07:00 Sử - Mai_S Anh - Diễm M.Thuật - Thanh Nhạc - An Toán - Tiến 07:00 Văn - Hằng Hóa - Lộc Anh - Ngọc Lý - Thu
07:45 M.Thuật - Thanh Anh - Hạnh GDCD - Tuyết_GD Địa - Nguyên M.Thuật - Thanh Sử - Mai_S Toán - Tiến 07:45   Sử - Tuyền_S Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Toán - Thảo 07:45 Tin - Nhung Toán - Sang Anh - Diễm Hóa - Phúc CNghệ - Trang 07:45 Hóa - Lộc Văn - Hằng CNghệ - Nhài Tin - Hiệp
8:30 ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH 9:15 ANH ANH ANH ANH ANH 10:00 ANH ANH ANH ANH ANH 9:15 ANH ANH ANH ANH
CHIỀU 13:30 CNghệ - Trang Địa - Nguyên Lý - Thu Tin - Nhung GDCD - Tuyết_GD CNghệ - Mai_V Nhạc - An 13:30 M.Thuật - Thanh Anh - Dung Văn - Hằng Toán - Thảo Lý - Nhài 13:30 Văn - Ngưn Sử - Mai_S Hóa - Phúc Văn - Mạnh Anh - Diễm 13:30 Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Sử - Tuyền_S Toán - Sang
14:15 Văn - Phương GDCD - Tuyết_GD Sử - Mai_S Sinh - Ngạn Tin - Nhung Địa - Nguyên Văn - Mai_V 14:15 Văn - Hằng CNghệ - Phúc Anh - Dung M.Thuật - Thanh Anh - Ngọc 14:15 Nhạc - An Anh - Diễm Văn - Ngưn CNghệ - Trang Văn - Mạnh 14:15 Toán - Tuyền_T CNghệ - Nhài Lý - Thu Sử - Tuyền_S
                                                   
3 SÁNG 8.30 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 9:15 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 10:00 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 9:15 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
CHIỀU 13.30 Toán - Thảo Anh - Hạnh Tin - Nhung Toán - Tiến Sinh - Ngạn Văn - Mạnh Anh - Dung 13.30 Địa - Bình Nhạc - An Lý - Nhài Văn - Phương M.Thuật - Thanh 13.30 Toán - Sang Văn - Ngưn Sử - Mai_S GDCD - Tuyết_GD Anh - Diễm 13.30 Tin - Hiệp Địa - Nguyên Anh - Ngọc Sinh - Tuyết_Si
14.15 Tin - Nhung Toán - Thảo Sinh - Ngạn Lý - Nhài Văn - Mạnh Toán - Tiến Văn - Mai_V 14.15 Anh - Dung Sinh - Tuyết_Si GDCD - Tuyết_GD Nhạc - An Văn - Phương 14.15 M.Thuật - Thanh Địa - Nguyên Toán - Sang Anh - Diễm Sử - Mai_S 14.15 Anh - Ngọc Tin - Hiệp Hóa - Lộc Văn - Ngưn
                                                   
4 SÁNG 07:00     Nhạc - An Sử - Mai_S CNghệ - Mai_V Lý - Nhài GDCD - Tuyết_GD 07:00 Anh - Dung Địa - Bình Toán - Tuyền_T Văn - Phương   07:00 Toán - Sang Sinh - Liễu CNghệ - Trang Toán - Tiến M.Thuật - Thanh 07:00 Văn - Hằng Sử - Tuyền_S Văn - Ngưn Anh - Ngọc
07:45 Sử - Mai_S M.Thuật - Thanh Anh - Dung M.Thuật - Thanh Lý - Nhài Sinh - Ngạn CNghệ - Mai_V 07:45 GDCD - Tuyết_GD Toán - Tuyền_T Địa - Bình Sử - Tuyền_S Nhạc - An 07:45 Văn - Ngưn Toán - Sang Lý - Trang Sinh - Liễu Toán - Tiến 07:45        
                                        08:30 GDCD - Tuyết_GD GDCD - Tuyết_GD    
8:30 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 9:15 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 10:00 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 9:15 VĂN VĂN VĂN VĂN
CHIỀU 13:30 Sinh - Ngạn Tin - Nhung CNghệ - Mai_V Anh - Hạnh Văn - Mạnh M.Thuật - Thanh Lý - Nhài 13:30 Văn - Hằng Tin - Hiệp Sử - Tuyền_S Địa - Bình Anh - Ngọc 13:30 Sinh - Liễu CNghệ - Trang GDCD - Tuyết_GD Toán - Tiến Nhạc - An 13:30 Địa - Nguyên Toán - Tuyền_T Toán - Sang Văn - Ngưn
14:15 GDCD - Tuyết_GD Sinh - Ngạn M.Thuật - Thanh CNghệ - Mai_V Địa - Nguyên Văn - Mạnh Toán - Tiến 14:15 Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Nhạc - An Sinh - Liễu Địa - Bình 14:15 Anh - Hạnh Tin - Nhung Văn - Ngưn Sử - Mai_S Lý - Trang 14:15 CNghệ - Nhài Anh - Ngọc Tin - Hiệp Toán - Sang
                                                   
5 SÁNG 8.30 ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH 9:15 ANH ANH ANH ANH ANH 10:00 ANH ANH ANH ANH ANH 9:15 ANH ANH ANH ANH
CHIỀU 13.30 Anh - Hạnh Văn - Phương Toán - Thảo GDCD - Tuyết_GD Sử - Mai_S Toán - Tiến Anh - Dung 13.30 Nhạc - An Văn - Hằng M.Thuật - Thanh Tin - Hiệp Sử - Tuyền_S 13.30 Lý - Trang Văn - Ngưn Sinh - Liễu Tin - Nhung Địa - Bình 13.30 Anh - Ngọc Lý - Thu Sinh - Tuyết_Si Địa - Nguyên
14.15 Lý - Thu Sử - Mai_S Anh - Dung Anh - Hạnh Toán - Tiến Tin - Nhung Địa - Nguyên 14.15 Sinh - Tuyết_Si M.Thuật - Thanh Tin - Hiệp Toán - Thảo Văn - Phương 14.15 CNghệ - Trang GDCD - Tuyết_GD Nhạc - An Địa - Bình Sinh - Liễu 14.15 Sử - Tuyền_S Văn - Hằng Văn - Ngưn Anh - Ngọc
                                                   
6 SÁNG 07:00 Nhạc - An Văn - Phương Địa - Nguyên Nhạc - An       07:00 Tin - Hiệp   Anh - Dung GDCD - Tuyết_GD GDCD - Tuyết_GD 07:00 Hóa - Phúc Lý - Trang Tin - Nhung M.Thuật - Thanh Văn - Mạnh          
07:45 Toán - Thảo Nhạc - An Văn - Phương Văn - Mạnh Nhạc - An Anh - Dung Sinh - Tuyết_Si 07:45 Lý - Nhài GDCD - Tuyết_GD   CNghệ - Lộc Tin - Hiệp 07:45 Anh - Hạnh Hóa - Phúc Địa - Bình Lý - Trang Tin - Nhung          
                                        08:30     GDCD - Tuyết_GD GDCD - Tuyết_GD
8:30 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 9:15 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 10:00 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 9:15 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
CHIỀU 13:30 Anh - Hạnh Toán - Thảo Văn - Phương Văn - Mạnh Toán - Tiến Anh - Dung M.Thuật - Thanh 13:30 Sử - Mai_S Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Lý - Nhài Sinh - Liễu 13:30 GDCD - Tuyết_GD Nhạc - An Toán - Sang Anh - Diễm Hóa - Phúc 13:30 Lý - Thu Sinh - Tuyết_Si Địa - Nguyên Hóa - Lộc
14:15 Văn - Phương Lý - Thu Toán - Thảo Toán - Tiến Anh - Hạnh Nhạc - An Sử - Mai_S 14:15 CNghệ - Phúc Anh - Dung Sinh - Liễu Anh - Ngọc CNghệ - Lộc 14:15 Địa - Nguyên M.Thuật - Thanh Anh - Diễm Văn - Mạnh GDCD - Tuyết_GD 14:15 Sinh - Tuyết_Si Toán - Tuyền_T Toán - Sang CNghệ - Nhài
                                                   
7 SÁNG 8.30 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 9:15 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 10:00 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 9:15 VĂN VĂN VĂN VĂN
                                                   

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay85
  • Tháng hiện tại12,222
  • Tổng lượt truy cập112,005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây